BBB: "Aanvulling schriftelijke vragen Drents Programma Landelijk Gebied"

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 09:06

Op 21 juni heeft de fractie van BBB vragen gesteld over een aanvulling schriftelijke vragen Drents Programma Landelijk gebied.

"Op 6 juni heeft de fractie van BBB antwoord ontvangen over de schriftelijke vragen met betrekking tot Drents Programma Landelijk gebied.
Aanvullend op deze antwoorden hebben wij nog de volgende vragen.

  • Aanvullende op antwoord vraag 3 deel 1: Klopt het dat er agrarische partijen alleen uitgenodigd zijn voor de evaluatie? Zo ja, vindt het college van Gedeputeerde Staten dan ook dat er geen uitgebalanceerde samenstelling is?
  • Aanvullend op antwoord vraag 4 deel 1: Klopt het dat Drenthe voor de Vogel en Habitatrichtlijn 30% extra doelstelling vraagt? Zo ja, waarom worden extra doelen gehandhaafd terwijl dit helemaal niet noodzakelijk is
  • Aanvullend op antwoord vraag 5 deel 1: Waarom is er voor de Natuurdoelanalyses een nieuwe systematiek gebruikt? Doel van instandhouding natuur is, aantal aanwezige planten mag niet afnemen. Klopt het dat wij niet terug kunnen vinden hoeveel soorten er aanwezig waren en hoeveel soorten er zijn verdwenen?
  • Aanvullend op antwoord vraag 5 deel 2: Aangegeven wordt dat deze kaart als inspiratie en leidraad wordt gebruikt. Hoe kan het dat wij deze kaart overal weer terug zien? Onder andere de landschapsvisie Drents Friese grensstreek is hier op ingericht. Ook hebben wij geconstateerd dat veehouderijbedrijven als piekbelaster in het gebied Zuid West Drenthe aangemerkt zijn. Hoe verklaard het college van Gedeputeerde Staten dit?


Namens de fractie van BBB

W.G Bolhuis-van Unen"