BBB: "Drents Programma Landelijk Gebied"

Gepubliceerd op: 10 mei 2023 15:05

De fractie van BBB heeft op 8 mei vragen gesteld over het Drents Programma Landelijk Gebied.

"LTO Noord en het DAJK hebben geconstateerd dat er wordt gewerkt met opgelegde doelen en kaartjes zonder draagvlak van de sector.
Middels het overdrachtsdossier en de jaarstukken die wij als PS ter overdracht hebben ontvangen, maken wij ons zorgen om de toekomstvisie van Drenthe 2040/2050. Na inventariseren bij de belangenbehartigende partijen in Drenthe kunnen wij als BBB constateren dat deze zorgen terecht zijn. Wij maken ons zorgen om de ruimte indeling landbouw/natuur/wonen met betrekking tot de visies Natuurlijk Platteland en Gastvrije Natuur 2040 en de plannen richting 2050. Is er nog wel toekomst voor de agrariër in Drenthe.
Als BBB Drenthe willen wij het college van GS vragen om opheldering. Deze vragen zijn opgesplitst in 2 delen. Ten eerste vragen naar aanleiding van het artikel valse start DPLG en als deel 2 vragen n.a.v. de diverse visies en beleidsstukken waarin de vraag is of er toekomst is voor de landbouw.

Deel 1:

 • Is het beeld geschetst door DAJK / LTO Noord dat landbouw in de Hackaton niet serieus is genomen, in uw ogen terecht?
 • Kunt u een overzicht verstrekken van het aantal deelnemers aan de Hackaton, uitgesplitst per sector, en daarbij aangeven hoeveel van hen de agrarische sector vertegenwoordigen?
 • Was er gelet op het feit dat van de NPLG doelen 90% op agrarische grond geprojecteerd wordt, in uw ogen sprake van een uitgebalanceerde samenstelling van de partijen bij de Hackaton?
 • Klopt het dat tijdens de Hackaton gewerkt is met een lange termijn visie waarin de (Rijks-) NPLG doelen die op dit moment concreet zijn, en wettelijk zijn geborgd, werden aangevuld met voor Drenthe niet verplichte wensen en ambities?
 • Is het waar dat voor het bedenken van effectieve maatregelen op gebiedsniveau, je eerst moeten weten wat de actuele situatie op gebiedsniveau is?
 • Is het in dat kader opportuun om op provinciaal niveau nu al te denken in maatregelen per gebied, met als risico dat die niet leiden tot doelbereik?
 • Is de provincie Drenthe genegen om met afgewogen doelen in de uitrol van het DPLG te werken met initiatief van onderop in plaats van met een dictaat zoals dat nu lijkt te gebeuren?

Deel 2:

 • Is het college van GS het ermee eens dat een visie of beleidsstuk die zowel landbouw als natuur aangaat, niet alleen gedragen mag worden door NGO's. Als voorbeeld visie Gastvrije Natuur 2040
 • Als BBB de visies en beleidsstukken m.b.t. Natuurlijk Platteland en Gastvrije Natuur 2040 plus de doelstellingen 2050 doorleest, vraagt de fractie zich af: waar past in deze visie de landbouw? De agrarische sector wil actief meewerken aan doelen, wanneer er perspectief en verdienvermogen tegenover staat. Is het college van GS ermee eens dat het perspectief van de sector in het geding is?
 • Hoe waarborgen we onze voedselkwaliteit en streekproducten als het perspectief van de sector in het geding komt?
 • De visie Gastvrije Natuur is onlangs vastgesteld door het college van GS. Hoe is deze visie tot stand gekomen, met welk doel en door wie?
 • Kan het college van GS uitleg geven over bijgevoegde kaart vanuit kaartenportaal.drenthe.nl, doel 2040?

Namens de fractie van W.G Bolhuis- van Unen

Statenlid BBB"