PvdA: "Verkoop Arriva"

Gepubliceerd op: 18 oktober 2023 10:10

De fractie van de PvdA heeft op 17 oktober vragen gesteld over de verkoop van Arriva.

"Reuters publiceerde op 13 oktober 2023 een artikel waaruit blijkt dat Deutsche Bahn voornemens is om Arriva op korte termijn te verkopen aan een Amerikaanse Investeringsmaatschappij genaamd "I Squared Capital" voor een bedrag van 1.68 miljard Dollar. Volgens het artikel zou de deal gisteren gesloten zijn. De PvdA is van mening dat het OV een publieke voorziening is. Het feit dat deze publieke voorziening nu gekocht wordt door een bedrijf dat vooral winst wil maken baart de PvdA grote zorgen.
Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

 • Heeft u kennis genomen van de berichtgeving rondom de voorgenomen verkoop van Arriva. Klopt het dat Deutsche Bahn voornemens is om Arriva te verkopen? Zo ja, kunt u ons informeren over deze verkoop?
 • Wat betekent de verkoop van Arriva voor het openbaar vervoer in Drenthe?
 • Wat betekent de verkoop van Arriva voor de medewerkers?
 • Welke mogelijkheden zijn er binnen de concessie om de belangen van reizigers en werknemers zo goed mogelijk te borgen?
 • Over I Squared Capital is weinig informatie te vinden. Wat voor een bedrijf is dit? Hebben zij binnen of buiten Nederland al meerdere vervoerders in handen? Zo ja, welke en wat zijn de ervaringen bij die vervoerders?
 • Klopt de aanname van de PvdA dat dit bedrijf Arriva koopt met als doel om zoveel mogelijk winst te maken?
 • Deelt u onze mening dat het OV in de eerste plaats een publieke voorziening is en dat winst maken binnen het OV geen doel op zich moet zijn?
 • Bent u het met ons eens dat de verkoop van Arriva aan I Squared Capital voor Drenthe onwenselijk is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Heeft u kenbaar gemaakt bij Arriva en Deutsche Bahn dat deze verkoop onwenselijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de reactie?
 • Heeft u contact met andere provincies over de voorgenomen verkoop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de strekking van het contact en bent u van plan om samen actie te ondernemen in deze kwestie?
 • Heeft u contact met het ministerie van I&W over deze mogelijke verkoop? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt I&W van de verkoop van Arriva? Zijn er vanuit de Rijksoverheid mogelijkheden om deze verkoop te stoppen?
 • Zijn er vanuit de Europese Unie mogelijkheden om deze verkoop te stoppen?

Namens de fractie van de PvdA.

Hendrikus Loof"