Pormes: "Onderzoek Wageningen Environmental Research"

Gepubliceerd op: 05 september 2023 11:09

Op 1 september heeft Statenlid S.R. Pormes vragen gesteld over Onderzoek van Wageningen Environmental Research.

"De gemiddelde kritische depositiewaarde voor stikstof in Nederland ligt lager dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research, Planbureau voor de Leefomgeving en Onderzoekscentrum B-WARE. De waarde die aangeeft hoeveel stikstof de natuur aankan zonder dat er schade optreedt, gaat gemiddeld 1,3 kilogram per hectare per jaar omlaag. Dit betekent dat de uitstoot van stikstof nog verder naar beneden moet om de natuur te beschermen. De herziening van de kritische depositiewaarde (KDW), in opdracht van het ministerie van LNV, heeft geleid tot een gemiddelde verlaging van 19,0 kilogram stikstof per hectare per jaar naar 17,7 kilogram voor alle natuurtypen die stikstofgevoelig zijn. Voor sommige natuurtypen blijft de KDW onveranderd, terwijl deze voor andere natuur aanzienlijk daalt.  De effecten van stikstofdepositie verschillen per natuurtype. In Nederland hebben we 84 verschillende natuurtypen, waarvan er 67 gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Elk van deze natuurtypen heeft een KDW, evenals 14 leefgebieden van soorten die Europees beschermd zijn. Voor 64 natuurtypen is de depositiewaarde onveranderd, voor 32 is deze verlaagd en voor 2 is de waarde juist verhoogd. Een daling van de KDW betekent dat de natuur al bij lagere hoeveelheden stikstof schade ondervindt dan eerder het geval bleek. Hierdoor kunnen plantensoorten verdwijnen die juist kenmerkend zijn voor de omgeving waarin ze voorkomen, bijvoorbeeld orchideeënsoorten in Blauwgrasland.

  • Heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe kennisgenomen van het bovengenoemde onderzoek dat in opdracht van de minister voor Natuur en Stikstof is uitgevoerd?
  • Heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe onderzocht wat dit betekent voor de situatie in de provincie Drenthe? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen is het college van plan te nemen om dit ontstane probleem op te lossen?
  • Betekenen de resultaten van dit onderzoek dat de Gebiedsgerichte aanpak van Drenthe aangepast zal worden? Zo nee waarom niet? Zo ja, wanneer bent u van plan dit aan Provinciale Staten voor te leggen?
  • Heeft het college ook kennisgenomen van het internationale onderzoek uitgevoerd door de Verenigde Naties (UNECE) naar de kwaliteit van KDW? En dat KDW steeds nauwkeuriger is geworden? Bent u het met mij eens dat KDW voorlopig niet ter discussie gesteld moet worden?


S.R. Pormes, Statenlid"