Partij voor de Dieren: "Uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen"

Gepubliceerd op: 10 januari 2024 18:01

Op 10 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de uitvoering ontheffing verstoren en verjagen roeken in Assen.

"Wij hebben de beantwoording van onze schriftelijke vragen m.b.t. roeken in Assen en de bijlagen met de evaluatie en het logboek gelezen. Tot onze schrik lezen we dat er besloten is alle roekennesten bij de hoofdkolonie Beekdalhoeve weg te halen. Wij vragen ons af hoe dat mogelijk is, gezien de staat van instandhouding en de voorschriften die in de ontheffing zijn benoemd. Hierover hebben wij een aantal vragen:

 • Er is slechts één waarneming geweest dat roeken bij de beheerlocatie aanwezig zijn geweest. Op basis van de generieke ontheffing kan hierdoor niet geconcludeerd dat de nieuwe locatie als succesvolle broedlocatie aangemerkt kan worden. Wat is uw reactie hierop? Kan de waarneming worden onderbouwd met bewijs zoals bijvoorbeeld foto´s?
 • Uit het toegezonden logboek maken wij op dat het opzettelijk en wellicht illegaal verstoren van de beschermde vogels wel heel actief ter hand is genomen door één of enkele bewoner(s). Kunt u uitleggen hoe daar toezicht op gehouden wordt?
 • In de stukken lezen wij dat de overlast door omwonenden als ernstig ervaren wordt. Is er onder die omwonenden onderzoek gedaan om hoeveel personen het daadwerkelijk gaat? Hoe wordt dit bijgehouden? Is het mogelijk dat dit wellicht steeds dezelfde melder is?
 • Is er door u of de gemeente Assen onderzocht hoe de ervaren overlast op andere manieren aangepakt kan worden dan het verwijderen van nesten (en/of de mogelijke afschot) van roeken? Bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidie voor het beter isoleren van de woning? 
 • De huizen rond de Beekdalhoeve in Assen staan er al inmiddels meer dan 25 jaar. Kunt u aangeven hoe het kan dat de hoofdkolonie van de roeken pas de laatste 3 jaar als een probleem wordt ervaren?
 • Kunt u aangeven hoe het kan dat er nog nauwelijks een voorbeeld is van een succesvolle aanpak zoals de deskundige voorstaat? Kunt u aangeven waarom er niet ingezet wordt om als mensen met in het wild levende dieren te leren samen te leven, aangezien de vogels niet opzettelijk lawaai maken en er ook geen economische schade in het geding is wat betreft Marsdijk?
 • Hoe gaat men de monitoring voortzetten van de roeken?
 • Wat verwacht men hoe de dispersie van de roeken gaat zijn nu de hoofdkolonielocatie onklaar is gemaakt? Is hier een risico-analyse van gemaakt?
 • Hoe verwacht men de lokale staat van instandhouding te kunnen waarborgen nu de hoofdkolonielocatie is vernietigd? Zijn daadwerkelijk alle drievorken uit de bomen verwijderd of is er nog een gedeelte over voor de roeken om zich te kunnen vestigen? Graag toelichting.
 • Welke drievorken heeft men verwijderd uit de bomen, gezien nr. 3 tot 25 ongemoeid moesten blijven en dat er niet gesnoeid of vorken weggehaald mochten worden voor 2024?
 • Volgens de generieke ontheffing wordt expliciet gesteld dat de roekendeskundige over de besluitvorming gaat of een roek zich daadwerkelijk ergens nestelt of dat een roekenkolonie verwijderd mag worden. Wij lezen niet in de stukken dat er een roekendeskundige (op basis van de eisen die RVO stelt ten aanzien van een ter zake kundige ecoloog) betrokken is geweest bij deze besluiten. Graag ontvangen wij schriftelijk bewijs dat aantoont dat diegene die hierbij betokken is expliciet over deze kennis beschikt.
 • Graag ontvangen wij ook ecologisch bewijs dat ten aanzien van de alternatieve nestlocatie een boomcombinatie is geboden ´in lijn met de nestbouwroutine van de aanwezige roekenpopulaties in Assen´ en is vastgesteld dat aldaar geen nesten aanwezig zijn van havik of buizerd (ontheffing, voorschrift 2.26).
 • Er wordt in de evaluatie een positief beeld geschetst van de staat van instandhouding van de beschermde roeken in Assen. Echter, lezen wij in de literatuur van bijvoorbeeld Vogelbescherming Nederland dat het matig ongunstig is gesteld met broedparen en zeer ongunstig voor niet-broedende vogels. Kunt u aangeven hoe u de zorgplicht m.b.t. het in stand houden van de soort uitvoert?
 • Dat de verstoringen hun weerslag hebben op de gestaag afnemende roekenpopulatie in Assen blijkt uit het drastisch gedaalde aantal grote roekenkolonies alsmede de toenemende versnippering binnen het urbane gebied, ondanks hun evidente voorkeur voor een dergelijke omgeving als broedgebied. Aanhoudend voedseltekort lijkt blijk te geven van een voedselgebrek dat zijn weerslag heeft op het voortplantingssucces: ´veel jonge roeken zijn gestorven, omdat de bodemdieren niet te bereiken of ook dood zijn´ volgens een brief van de dekundige. Kort daarop verkondigde de deskundige in een nieuwsbrief d.d. 7 september 2022 aan de betrokkenen bij het beheer van roeken het volgende: ´Dat [roeken] ondanks [verstoringen] toch komen, geeft eerder weer dat ze het moeilijk hebben. [...] Nood breekt wetten; ook bij roeken. [...] Nu is het opnieuw vreemd weer want langdurig droog. Het zou me dan ook niets verbazen als de roeken nu weer Marsdijk blijven bezoeken. Maar ik kan het goed mis hebben; ik gis naar de motivatie die maakt dat ze de verjaging trotseren.´ Hoe gaat GS de staat van instandhouding van de roek nu nog borgen gezien het probleem met voedselvoorziening en nu de hoofdkolonielocatie onklaar is gemaakt zijn weerslag gaat hebben? Het broedsucces bij de roeken in Assen lijkt immers ook onvoldoende.

Names de fractie van Partij voor de Dieren,
Siska Peeks"