search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

JA21: "Uitspraak RvS milieubeoordeling windparken"

De Statenfractie van JA21 heeft op 30 juni vragen gesteld over 'Uitspraak RvS milieubeoordeling windparken'.

"Op 11 september 2020 heeft ondergetekende schriftelijke vragen gesteld over het Nevele-arrest. In dat arrest geeft het Europese Hof aan dat windparken onder de Europese milieurichtlijnen vallen. Plannen met vergaande milieugevolgen, zoals de plaatsing van windturbines, moeten derhalve aan een milieutoetsing onderworpen worden. Dat gebeurde indertijd niet in Drenthe. Dat was niet nodig omdat het arrest geen nieuw licht op de zaak wierp, aldus het toenmalig antwoord van GS.
Die situatie is nu veranderd door een tussentijdse uitspraak van de RvS naar aanleiding van de uitbreiding van een windpark in Delfzijl. De hoogste bestuursrechter oordeelde nu dat voor de algemene normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid er op grond van het Europese Recht, er voor de bouw en het gebruik van windturbines een beoordeling moet worden gemaakt van de gevolgen voor het milieu.
Zoals bekend maakt JA21 zich ernstig zorgen over de industrialisering van het Drentse landschap en de negatieve gevolgen voor mens, dier en natuur. JA21 voelt zich gesteund door de uitspraak van de RvS die een extra beoordeling nu wel verplicht stelt. Het is een goede eerste stap in de richting van het behoud van de Drentse natuur- en cultuurwaarden en van het welzijn van de Drentse inwoners. Wel betreuren wij dat een rechterlijke uitspraak nodig is voor milieubeoordeling van windturbines.

JA21 heeft de volgende vragen aan GS:

  • Wordt er nu op provinciaal niveau bij de vergunning van windparken een beoordelinggemaakt van de mogelijke milieurisico's die dergelijke windparken met zichmeebrengen? Zo ja, waar is deze in te zien? Zo nee, waarom niet?
  • Wat is volgens u de implicatie van deze uitspraak over windturbines op land voor dewindturbines die zijn gerealiseerd of nog gerealiseerd moeten worden?
  • Is de provincie Drenthe nu voornemens de huidige windturbine-parken aan eenmilieutoetsing te onderwerpen?
  • Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak op de uitvoering van de RES Drenthe?
  • Welke impact heeft deze uitspraak van de Raad van State op het energiebeleid en vergunningsbeleid van de provincie nu de algemene normen in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet meer gebruikt mogen worden?


Thomas Blinde, JA21 "

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen