search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "Ontheffing jacht op aalscholvers"

Op 27 mei heeft de fractie van de Partij voor de Dieren vragen gesteld over ontheffing van de jacht op aalscholvers.

"De Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben in april 2019 een ontheffing verleend om aalscholvers af te schieten bij het sportlandgoed Zwartemeer (https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen/@132838/ontheffing-verleend-1/). Het sportlandgoed biedt als een van hun activiteiten aan om te vissen op uitgezette karpers en steuren. Het is in Nederland verboden om aalscholvers te doden of te vangen. Een ontheffing van dit verbod kan alleen ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren.

De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover enkele vragen aan de Gedeputeerde Staten.

 • Ziet de provincie vissen op het sportlandgoed als een economische activiteit of als een recreatieve activiteit? Zo ja, kan de provincie uitleggen waarom het wel als de een en niet als de ander gezien wordt? Wat is dan die uitleg?
 • Ziet de provincie hengelsport op het sportlandgoed als visserij zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet natuurbescherming? Welke vorm van hengelsport valt wel en welke niet volgens de provincie onder deze definitie van visserij?
 • Uit diverse proeven blijkt dat nep-orka's wel werken om aalscholvers op afstand te houden. Het landgoed geeft aan dat dit 'geen blijvend effect heeft op het wegblijven van de aalscholvers'. Ben u het met ons eens dat 'blijvend effect op wegblijven' een te streng criterium is? Welke criteria zijn gekozen om te kunnen beoordelen of een alternatief middel al dan niet werkt?
 • Hoe en door wie is vastgesteld dat andere alternatieve oplossingen niet afdoende zijn? Welke criteria zijn hier gehanteerd?
 • Zijn er nog meer alternatieve oplossingen voorhanden? Zo ja, waarom worden die niet ingezet?
 • Welke bedrijfsmatige schade aan visserij is er geconstateerd? Hoe en door wie is dit onderzocht en heeft u hier cijfers van?
 • Is het verband aangetoond tussen de schade en het foerageergedrag van aalscholvers? Zo ja, wat is het verband?
 • Bent u het met ons eens dat de eventuele schade veroorzaakt door de aalscholver in een visvijver gelegen naast een natuurgebied (Bargerveen) behoort tot het (eigen) bedrijfsrisico van de uitbater van de visvijver?
 • Bent u het met ons eens dat er een kans bestaat dat door de ontheffing de populatie aalscholvers in het Bargerveen in gevaar komt? Zo nee, waarom niet?
 • Is de provincie bekend met het bezwaarschrift van Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights hieromtrent? Zo ja, wat is de provincie van plan om te doen?
 • Is de provincie bekend met de brief van de Vogelbescherming hieromtrent? Zo ja, wat is de provincie van plan om te doen?
 • Bent u het met ons eens dat het krom is om voedsel voor aalscholvers uit te zetten en de aalscholvers vervolgens af te schieten omdat ze mogelijk dat voedsel opeten?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet, Thea Potharst

Statenfractie Partij voor de Dieren

 

Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen