search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Mening van Drenthe belangrijke inspiratiebron voor profielschets

Het Drents parlement heeft met de campagne "Mijn Drentse commissaris" alle Drenten uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven. In totaal zijn in de periode 12 t/m  24 mei 2.182 reacties ontvangen! De reacties zijn binnengekomen via onder andere Facebook, Twitter en het vaste Drentse burgerpanel.

Daarnaast zijn er interviews gehouden met een aantal Drentse burgemeesters en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de sectoren economie & onderwijs, natuur & landbouw en cultuur, leefbaarheid & recreatie. Hierbij zijn steeds dezelfde vragen aan de orde gesteld. Op die manier kon de informatie met elkaar in verband worden gebracht en is een breed beeld ontstaan van wat Drenthe verwacht van de nieuwe commissaris.

Mijn Drentse commissaris - Emmen

Resultaten

Hieronder wordt een aantal resultaten van de campagne "Mijn Drentse commissaris" beschreven. Bekijk hier het volledige overzicht met de resultaten.

De enquête over de nieuwe commissaris van de Koning bestond uit 5 gesloten vragen en de open vraag 'wat ik verder belangrijk vind is, dat mijn commissaris...' . Opvallend is het hoge aantal mensen dat deze open vraagt heeft ingevuld: 1503 van de 2182. Het antwoord dat mensen geven, varieert van enkele woorden tot een brief van twee kantjes. Uit de verschillende antwoorden is een aantal algemene beelden/categorieën af te leiden:

Gericht op de samenleving

Het grootste aantal mensen (325) geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe commissaris gericht is op en openstaat voor de samenleving; de afstand tussen het provinciehuis en de inwoners kan kleiner. De commissaris moet zich laten zien en zicht hebben op de belangen van alle Drentse inwoners.

Kent de Drentse cultuur en mentaliteit, heeft verbintenis hiermee

Veel mensen (235) geven aan dat het van belang is, dat de nieuwe commissaris de Drenten en de Drentse cultuur kent, hier affiniteit mee heeft en hier verbintenis mee heeft. De commissaris moet weten wat er speelt in Drenthe en kan zich in leven in de Drent.

Staan voor de Drentse zaak, behartigen van belangen in Den Haag en de EU

Een grote groep mensen (285) geeft aan dat het van belang is dat de nieuwe commissaris 'staat voor de Drentse zaak' en opkomt voor de belangen van Drenthe in Den Haag en de EU. De commissaris is in de ogen van deze mensen een goede vertegenwoordiger van Drenthe en heeft een groot netwerk in Den Haag. Ook contacten met en lobby in het bedrijfsleven worden door een deel van de mensen genoemd.

Onderwerpen

In de enquêtes wordt een aantal thema's/onderwerpen genoemd waar de commissaris zich mee bezig zou moeten houden:

  • Economie, werkgelegenheid, innovatie. Economie en werkgelegenheid worden het meest genoemd als thema's waar de commissaris zich voor in zou moeten zetten (150). Hier gaat het met name om vergroten van de werkgelegenheid, het behoud van jongeren en voorkomen van vertrek van bedrijven, maar ook om het verder ontwikkelen van de agrarische sector en het behartigen van de belangen in deze sector. Ook wordt innovatie veel genoemd.
  • Natuur, duurzaamheid en milieu. Bij de aandacht voor de economie wordt vaak genoemd dat dit met behoud van de natuur en ruimte in Drenthe gepaard dient te gaan. Daarnaast wordt de natuur ook als onderdeel van de economie genoemd. Tot slot wordt natuur én economie tezamen met duurzaamheid en milieu genoemd en als kans gezien. Deze thema's worden door 95 mensen genoemd.
  • Leefbaarheid, armoede, sociale zekerheid. 85 mensen geven aan dat de commissaris zich zou moeten inzetten voor de leefbaarheid van het platteland, armoede bestrijding en het sociale domein/de zorg.

Profielschets

De mening van Drenthe vormde een belangrijke inspiratiebron bij het opstellen van de profielschets. De profielschets is op 21 juni tijdens een bijzondere vergadering vastgesteld door het Drents parlement en aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vervolgens heeft de minister de vacature op 22 juni 2017 opengesteld. Tot en met 10 augustus kunnen sollicitanten reageren.

Bekijk de de officiële bekendmaking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vertrouwenscommissie

Om het proces van de werving van een nieuwe commissaris van de Koning te begeleiden, is tijdens de Statenvergadering van 7 juni een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 10 fracties. De vicevoorzitter van het Drents parlement is de voorzitter van de commissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten. Het Drents parlement doet vervolgens aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken een aanbeveling. De nieuwe commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar.

Mijn Drentse commissaris

Gerelateerd nieuws

Nieuws 21 juni 2017

Profielschets nieuwe commissaris van de Koning overhandigd aan minister Plasterk

Tijdens een bijzondere Statenvergadering heeft het Drents parlement de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe vastgesteld en aangeboden aan minister Plasterk. Lees verder in: Profielschets nieuwe commissaris van de Koning overhandigd aan minister Plasterk MEER

Nieuws 10 juli 2017

Openstelling vacature commissaris van de Koning in de provincie Drenthe

Op woensdag 21 juni 2017 heeft de minister van BZK de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in ontvangst genomen. De vacature is op 22 juni 2017 door de minister opengesteld. Lees verder in: Openstelling vacature commissaris van de Koning in de provincie Drenthe MEER

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen