VisieCentrum

Gepubliceerd op: 29 juni 2022 11:06

Uit recent onderzoek van het Drents Panel blijkt dat driekwart van de ondervraagden wil meepraten over onderwerpen die spelen in de provincie en in hun eigen leefomgeving. Maar hoe doe je dat zodat inwoners ook echt het gevoel hebben dat ze ergens over mee kunnen beslissen? Vaak is het zo dat dit in participatietrajecten, of met inspraakavonden niet goed is georganiseerd. Mensen hebben vaak niet het gevoel dat ze invloed hebben. Vaak is alles al voorgekookt en kunnen mensen alleen hun menig geven. Maar of er iets mee gedaan wordt? Dit wil het VisieCentrum anders gaan organiseren.

Verzoek aan Provinciale Staten

Wij vragen Provinciale Staten van Drenthe of zij Gedeputeerde Staten willen verzoeken om een VisieCentrum in Drenthe te faciliteren en/of op te zetten en mede te financieren. In een VisieCentrum kunnen inwoners van Drenthe met elkaar visie ontwikkelen en op een elkaar aanvullende wijze tot besluiten komen. Uiteraard moet een onafhankelijke organisatie dit gaan uitvoeren. Het VisieCentrum kan visie, - en besluitvormingsprocessen dan faciliteren en die kunnen gaan over alle mogelijke lokale en/of provinciale thema's.

VisieCentrum

De initiatiefnemer  kreeg in 2004 een droom over een Universeel VisieCentrum en heeft dit sindsdien uitgewerkt naar lokale en regionale Centra voor Visieontwikkeling en Besluitvorming. Het VisieCentrum wil de mogelijkheid bieden aan inwoners van Drenthe om hun eigen visie duidelijk te krijgen, maar deze ook te verbinden met visies van andere inwoners. Dan gaat het er niet om compromissen te sluiten, maar om inzicht te krijgen in hoe mensen en dus visies elkaar (op een diepere laag) aanvullen en te laten ervaren en zien dat er een complementaire basis mogelijk is om de samenleving met elkaar te ordenen, te organiseren en vorm te geven. Vanuit die basis kunnen er inwonersinitiatieven, projecten en eventuele referenda volgen die voorbij het ja of nee (dualiteit) liggen. Het betrekken van inwoners, inspraak, inwonersparticipatie krijgt zo een heel andere inhoud en dynamiek op weg naar werkelijk wederkerige betrokkenheid en samenwerking.

Mogelijke nieuwe procedure

In een VisieCentrum kunnen inwoners van Drenthe met elkaar visie ontwikkelen en op een elkaar aanvullende wijze tot besluiten komen. Dit is een mogelijke nieuwe procedure voor de provincie, politici, ambtenaren, woningbouwcorporaties, politie en andere uitvoerende en belangenorganisaties. Men heeft een bepaald standpunt en willen hierover een besluit van de betrokken inwoners. Hoe zou dit door het VisieCentrum kunnen worden georganiseerd?

  • Men vraagt aan het VisieCentrum om een informatieavond te organiseren.
  • Men legt aan de inwoners uit waarover ze een besluit willen, wat hun visie is, wat de voorwaarden zijn, waar het toe leidt.
  • In samenspraak wordt er een proces ontworpen en een tijdschema afgesproken.
  • Inwoners verzamelen informatie en ontwikkelen hun visie.
  • Het VisieCentrum organiseert een inspraakavond waar inwoners de politici of belangengroepen of andere betrokken organisaties mogen horen.
  • Inwoners nemen een besluit.
  • VisieCentra hebben als taak de visies met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar gaan aanvullen. Dus geen compromissen. Als mensen niet kunnen komen of deelnemen kunnen ze meedoen en meestemmen via internet. Hiervoor wordt nieuwe software ontwikkeld.

Zo kunnen referenda, burgerinitiatieven, herstructureringsplannen van wijken, nieuwe projecten, wetgeving worden voorbereid. Referenda vinden dus aan het einde plaats van zo'n soort proces om de besluiten te formaliseren. Burgerinitiatieven kunnen projecten zijn die uit de visieontwikkeling voortkomen en gerealiseerd gaan worden. Hier kunnen ook referenda over gehouden worden.

Voordelen

  • De buurten en wijken worden leefbaarder omdat men elkaar beter kent en men projecten heeft ontwikkeld en budget om de plannen te realiseren.
  • De vertaalslag en afstemming van de uitspraken van de kiezers en het beleid van de provincie of gemeente of lokale organisatie wordt gemakkelijker, aangezien er meer inzicht ontstaat in de visie en ethiek van de inwoners en de achtergronden en intenties van de plannen van de Provincie en Gemeenten. Deze kunnen zo op een complementaire wijze bij elkaar komen.
  • Eigen machtsvorming van partijen/belanghebbenden vertroebelt de objectiviteit en het algemeen belang. Visiecentra maken de visie en besluitvormingsprocessen transparanter en vernieuwen het vertrouwen tussen inwoners onderling en tussen inwoners, politici en ambtenaren.

Het idee van een VisieCentrum is als een bloem. Het heeft alle potentie en mogelijkheden in zich en kan openbloeien naar een uitgebreid centrum met alle beschikbare technologische en fysieke mogelijkheden naar gelang de mogelijkheden er zijn en afhankelijk van de financiering. Het kan dus ook kleinschalig beginnen en zich dan langzaam uitbreiden. De mogelijke concepten zijn te lezen via de Facebookpagina VisieCentrum (https://www.facebook.com/VisieCentrum/).

Initiatiefnemer: Elbert Westerbeek 

Terug naar overzicht