VVD, JA21, PvdA, PVV en SP: "Toiletvriendelijkeheid"

Gepubliceerd op: 24 november 2023 14:11

De fracties van VVD, JA21, PvdA, PVV en SP hebben op 24 november vragen gesteld over toiletvriendelijkheid.

"Het artikel op RTV Drenthe op 16 november over de toiletvriendelijkheid, of eigenlijk het ontbreken daarvan in Drenthe, zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Want sinds de aangenomen motie 2022-030 van de fracties VVD, PvdA, PVV, SP en JA21 in september 2022, waarin het college werd opgeroepen om de behoeften van bezoekers met betrekking tot toiletvoorzieningen in natuur-/recreatieparken en op OV-knooppunten en busstations in kaart te brengen, hebben wij weinig vernomen van de inspanningen op dit gebied. Alleen twee zinnen op de besluitenlijst dat er vertraging is ontstaan. Daarom willen wij als indienende fracties graag een update en nadere informatie ontvangen over de stand van zaken.

  • Inventarisatie en beeldvorming: Kunt u ons informeren over de voortgang van het in kaart brengen van de behoeften van bezoekers met betrekking tot toiletvoorzieningenin natuur-/recreatieparken en op OV-knooppunten en busstations? Zijn er specifieke locaties die als prioriteit worden beschouwd?
  • Samenwerking met gemeenten en partijen: Hoe verloopt de samenwerking met gemeenten en relevante stakeholders om tot een gezamenlijke aanpak te komen? Zijn er al gesprekken gevoerd met de Toiletalliantie, natuurbeheerders, OVmaatschappijen en andere betrokkenen?
  • Financiële middelen en planning: Zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van toiletvoorzieningen op genoemde locaties? En wat is de verwachte planning voor de implementatie van eventuele maatregelen?
  • Betrokkenheid doelgroepen: In hoeverre zijn de doelgroepen betrokken geweest bij dit proces? Zijn er mogelijkheden tot inspraak en feedback aan deze doelgroepen?
  • Toekomstige communicatie: Hoe wordt de communicatie richting het publiek en de betrokken doelgroepen gepland zodra er concrete stappen worden genomen in het verbeteren van toiletvoorzieningen? Wordt er rekening gehouden met heldere en toegankelijke informatievoorziening?

Wij hechten veel waarde aan een toegankelijke en gastvrije omgeving voor alle bezoekers van natuur-/recreatieparken en OV-locaties in Drenthe. Daarom zien wij uit naar uw gedetailleerde antwoorden en kijken we positief uit naar de verdere ontwikkelingen op dit
gebied.

Namens de fracties van,

VVD, Annigje Udinga
JA21, Harry Omlo
PvdA, Hendrikus Loof
PVV, Nico Uppelschoten
SP, Simon Zandvliet "