SP: "Gaswinning NAM Langelo"

Gepubliceerd op: 14 september 2023 10:09

Op 12 september heeft de fractie van de SP vragen gesteld over gaswinning NAM in Langelo.

'RTV Drenthe meldt op 11 september dat de NAM in Langelo gas wil gaan winnen in plaats van opslaan. De NAM heeft hiervoor sinds kort een aanvraag voor een winningsvergunning ingediend en verwacht binnen twee jaar met de gaswinning te kunnen gaan beginnen. Wij verbazen ons over bovenstaande persbericht omdat de Provinciale Staten (PS) van Drenthe meerdere keren via moties heeft uitgesproken geen extra gaswinning in Drenthe te willen ter compensatie van de sluiting van het Groninger gasveld en omdat uw college in november 2021 een boze brief heeft gestuurd naar de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over kussengaswinning in Norg. U was destijds bijzonder ontstemd omdat u niet door het ministerie hierover was geïnformeerd. U ontdekte bij toeval dat de gasopslag Norg mogelijk eerder dan voorzien overbodig zou worden als gasopslag en de NAM op dat moment een winningsplan kan indienen voor de productie van het in de opslag aanwezige kussengas. Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen:

  • U was in 2021 bijzonder ontstemd. Wat is op dit moment uw gemoedstoestand t.a.v. bovenstaande?
  • Wat was de reactie van de minister op uw boze brief van 16-11-2021? Kunt u een afschrift van deze reactie meesturen met uw antwoord?
  • Welke concrete afspraken heeft u nadien gemaakt met EZK over het informeren over kussengaswinning Norg.
  • Wanneer bent u ingelicht over het op korte termijn overbodig worden van de gasopslag Norg?
  • Wanneer en hoe heeft u PS vervolgens geinformeerd?
  • Bent u het met ons eens dat we, in lijn met de wil van provinciale Staten, ons met hand en tand moeten verzetten tegen Gaswinning in Drenthe en dus ook tegen gaswinning in Langelo (Norg)?
  • Welke stappen gaat u vervolgens concreet zetten?

Namens de fractie van SP,
Simon Zandvliet'