Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Uitspraak van de Raad van State over verlenen natuurvergunningen"

Gepubliceerd op: 12 oktober 2023 10:10

De fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes hebben op 11 oktober vragen gesteld over de uitspraak van de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State over verlenen natuurvergunningen van 4 oktober 2023.

"Op 4 oktober 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State negen uitspraken gedaan over natuurvergunningen die het college van gedeputeerde staten van Overijssel heeft verleend aan veehouderijen in de provincie. Het gaat in zeven van de negen zaken om de verlening van een vergunning voor emissiearme stallen. Hierover heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich al uitgesproken in de uitspraak van 7 september 2022. Zij kwam toen tot het oordeel dat bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stallen met het type A1.13 en A1.28 geen gebruik meer mag worden gemaakt van de tot dan toe gebruikte emissiefactoren, omdat onzeker is of de emissiearme melkveestallen in de praktijk doen wat ze beloven. Melkveehouderijen met dit type stal kunnen alleen een natuurvergunning krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt. Naar aanleiding hiervan hebben LijstPormes en Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Heeft het college kennis genomen van de bovengenoemde uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS van 4 oktober 2023? https://www.raadvanstate.nl/actueel/nieuws/oktober/negen-uitspraken-over-natuurvergunningen/
  • In haar eerdere uitspraak van 12 oktober 2022 over het weiden van vee oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak: "Het weiden van koeien heeft geen negatieve gevolgen voor de natuur als de toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei weggestreept kan worden tegen een afname van de stikstofuitstoot doordat minder stalmest wordt uitgereden. Als wegstrepen
  • ofwel 'intern salderen' mogelijk is, zijn significante gevolgen van het weiden van koeien voor beschermde natuur uitgesloten. Als dat niet kan worden aangetoond, zal de provincie op basis van een nadere beoordeling de stikstofuitstoot van het beweiden in kaart moeten brengen." Heeft het college 'een nadere beoordeling de stikstofuitstoot van het beweiden´ in kaart gebracht? Zo ja, kunt u het resultaat met ons delen? Zo nee, waarom niet?
  • Heeft deze uitspraak van 4 oktober ook gevolgen voor melkveehouderijen in Drenthe? Zo ja, om hoeveel veehouderijen gaat het dan?
  • Hoeveel natuurvergunningen zijn door de provincie Drenthe afgegeven die volgens de Raad van State mogelijk ten onrechte zijn afgegeven?
  • Is het college voornemens hier onderzoek naar in te stellen? En met welk gevolg?

Namens de fracties van
LijstPormes, Sam Pormes
Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"