Partij voor de Dieren: "Wasberen"

Gepubliceerd op: 16 januari 2024 15:01

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over wasberen en wasbeerhonden.

"Per 1 januari 2024 heeft het college jagers de opdracht gegeven om wasberen en wasbeerhonden te doden, waarbij in alle WBE´s in Drenthe het hele jaar in de nacht mag worden gejaagd. Hiermee wijkt het college af van het tot dan gevoerde gedoogbeleid en het is in strijd met het vastgestelde beleid van de provincie, dat de gevangen dieren naar een opvang worden gebracht. Wij maken ons ook zorgen over de negatieve effecten op de natuur doordat het nu jaarrond in de nacht in alle WBE´s mogelijk is te jagen.
De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover de volgende vragen aan het college.

  • Is de populatie wasberen en wasbeerhonden in Drenthe aan het toenemen? Zo ja, kan GS ons de waarnemingen en locaties van de afgelopen vijf jaar verstrekken?
  • Zijn er de afgelopen 10 jaar in Drenthe onderzoeken geweest naar impact op de biodiversiteit ende risico ́s op verspreiding van ziektes door wasbeerhonden? Zo ja, kunt u ons deze onderzoeken sturen?
  • Blijkt uit deze onderzoeken dat de impact en risico´s toenemen? Zo nee, wat waren dan de (zwaarwegende) argumenten voor GS om af te stappen van het gedoogbeleid? Graag toelichting.
  • Is bij GS bekend bij welke opvangcentra wasberen en wasbeerhonden terecht kunnen? Zo ja, welke opvangcentra zijn dat? Heeft de provincie contact gezocht met deze opvangcentra?
  • Kan GS nadere informatie verstrekken over hoe vaak er meldingen zijn geweest van schade door wasberen? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe heeft GS vastgesteld dat het jagen in de nacht op wasberen en wasbeerhonden (met kunstlicht) geen negatieve effecten heeft voor andere (beschermde) diersoorten? Graag toelichting.
  • In veel landen in Midden- en Noord-Europa is ervaring met het beheer van de wasbeerhond. Hoewel er jaarlijks hoge aantallen wasbeerhonden geschoten worden, is het nergens gelukt om de aantallen wasbeerhonden naar beneden te krijgen door afschot alleen (Stier 2006, Kauhala 2004).
  • Is GS het met de Partij voor de Dieren eens dat het uitroeien van wasbeerhonden - los van de wenselijkheid en ethische kant ervan - eigenlijk onmogelijk is? Zo nee, op welke wetenschappelijke onderzoeken baseert GS het idee dat het wél effectief en doelmatig is om wasbeerhonden te doden met als doel de populatie te laten dalen?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren.  
Renate Zuiker"