Partij voor de Dieren: "Ontheffing afschot roeken"

Gepubliceerd op: 01 mei 2023 13:05

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 1 mei vragen gesteld over "ontheffing afschot roeken".

"Roeken zijn een beschermde diersoort in Nederland. Toch wordt door de provincie Drenthe het faunabeheerplan roek goedgekeurd waarin een ontheffing zit om roeken te doden. Hierover heeft de fractie van de Partij voor de Dieren onderstaande vragen:

  • De ontheffing is op basis van het faunabeheerplan roek. Waar kunnen wij dit faunabeheerplan vinden of kunt u ons dat toezenden?
  • Op pagina 2 wordt gesproken over een geschillencommissie. Kunt u aangeven wie er in deze geschillencommissie zitting hebben?
  • In de specifieke voorschriften staat dat er jaarlijks niet meer dan 650 dieren gedood mogen worden. Waar is dit aantal op gebaseerd?
  • Met betrekking tot de vereiste preventieve maatregelen. Kunt u aangeven of hierop gecontroleerd wordt alvorens overgegaan wordt tot het doden van de dieren? Zo nee, waarom niet?
  • Een uitvoerder van de ontheffing kan zich laten vergezellen door andere jachtaktehouders en/of gasten. Hoe is dit zorgvuldig in het kader van uiterste middel om schade aan zaaigoed te voorkomen? Kunt u aangeven of het hier om zgn. hobby-jacht gaat?
  • Zoals u weet hebben roeken een vaste partner. Wordt er bij het uiterste middel van doden met een geweer ook gekeken of dieren daardoor hun partner verliezen? Zo nee, waarom niet?
  • De vogelbescherming geeft informatie om het samenleven met roeken te bevorderen. Kunt u aangeven of hier informatie is ingewonnen om te voorkomen dat het uiterste middel, doden van de dieren, gekozen is?
  • In de wijk Marsdijk van Assen wordt de aanwezigheid van roeken als overlast ervaren. Kunt u aangeven of deze ontheffing ook gebruikt gaat worden als klagende bewoners willen dat de dieren gedood worden?

Siska Peeks, Partij voor de Dieren Drenthe"