Partij voor de Dieren: "Feitelijkheden over Wnb en stikstof in Drenthe"

Gepubliceerd op: 22 juni 2023 13:06

Op 21 juni heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over de feitelijkheden over Wnb en stiktof in Drenthe.

"Om tot zorgvuldig beleid en besluitvorming te komen, is een zorgvuldige feitenordening noodzakelijk. De Partij voor de Dieren Drenthe zou graag de feitelijkheden omtrent de stikstofproblematiek in Drenthe helder hebben. Vandaar dat wij onderstaande vragen hebben aan het college. Wij vragen u deze zorgvuldig en volledig te beantwoorden, zodat Provinciale Staten hun controlerende taken kunnen uitvoeren. De vragen hebben enkel betrekking op gebiedsbescherming, en niet ook op soortenbescherming. Met deze vragen wordt uitsluitend gevraagd naar feitelijkheden met betrekking tot de Wet natuurbescherming en stikstof.

  • Pre-PAS projectbesluiten: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het pre-PAS-beleid, dat gold van 2005 tot 1 juli 2015?
  • PAS-projectbesluit: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het PAS-beleid? 
  • Post-PAS projectbesluiten: Wat is het aantal Wnb-projectbesluiten die door u zijn genomen op basis van het post-PAS beleid?
  • Vernietigde PAS-vergunningen en vervolg: Door de bestuursrechter zijn gelijktijdig met en na de PAS-uitspraak enige honderden vergunningbesluiten vernietigd, waarvan een deel binnen onze provincie. Het gevolg van die vernietigingen is dat op die vergunningaanvragen nieuwe besluiten moesten worden genomen, voor zover die aanvragen niet zijn ingetrokken. Wat is het aantal vernietigde vergunningbesluiten waarin uw college het bevoegd gezag is en zijn verleend op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? 
  • PAS-meldingen: Wat is het aantal ingediende PAS-meldingen die sinds de Wnb-wetswijziging van 2017 onder uw bevoegdheid vallen? 
  • Valse PAS-melders: Wat is het totaal aantal PAS-melders waarvoor uw college het bevoegd gezag is, waarbij de projectwijziging is gerealiseerd voordat een PAS-melding is ingediend en thans aanspraak wordt gemaakt op legalisatie middels een daartoe strekkend verzoek? Toelichting: Valse PAS-melders zijn de bedrijven die eerder dan 1 juli 2015 (moment in werking treden PAS) het bedrijf hebben gewijzigd, en nadien een PAS-melding hebben ingediend. Deze bedrijven kunnen niet stellen te goeder trouw te hebben gehandeld, en maken daarom ten onrechte aanspraak op de PAS-legalisatie-coulanceregeling.
  • Openstaande Wnb-aanvragen: Wat is het aantal totaal aantal openstaande Wnb-projectaanvragen die bij u in behandeling zijn, exclusief de PAS-legalisatieprocedures?
  • Depositietoename tussen de 0,00 en 0,05 mol: Wat is het aantal projecten dat sinds 2015 is uitgebreid met depositietoename tussen de 0,00 en 0,05 mol? Welke acties onderneemt u om deze uitbreidingen zonder de noodzakelijke vergunning in overeenstemming te brengen met de wet?
  • Latente ruimte: Kunt u ons een nauwkeurige omschrijving geven van wat u verstaat onder latente ruimte? Kunt u alle bij u bekende rapporten noemen die inzicht verschaffen in de bestaande latente ruimte binnen onze provincie? Kunt u benoemen wat volgens u de gevolgen zijn van de Afdelingsuitspraak ECLI:NL:RVS:2022:2874 voor het vaststellen van latente ruimte, aangezien niet in alle gevallen de volledig toegelaten mestruimte conform de Meststoffenwet wordt uitgereden?
  • Verzwaarde reductie-opgave door 25-kilometer-afkap: Kunt u de bij u bekende inzichten overleggen van de toegenomen  tikstofdepositie-reductieopdracht die het gevolg is van de 25-kilometerafkap?Toelichting: sinds de toepassing van de 25 kilometerafkap in het Aerius rekenmodel zijn projectaanvragen enkel gehouden de depositietoename binnen een cirkel van 25 kilometer rondom het project te benoemen en - voor zover het een depositietoename betreft - te mitigeren of passend te beoordelen. Het betreft een wetenschappelijk feit dat het merendeel van projectdeposities optreden op afstanden van meer dan 25 kilometer rondom de emissiebron. Het gevolg van de 25-kilometer-afkap is dat niet langer de initiatiefnemer vaneen project verantwoordelijk is voor de mogelijke depositietoenames buiten de 25 kilometer cirkel maar het openbaar bestuur. Concreet betekent dit een verzwaring van de depositiereductie-opgave omdat nu de depositietoenames dienen te worden gemitigeerd middels de reductieopgave.

Namens de fractie van Partij voor de Dieren

Renate Zuiker"