JA21 en VVD: "Reeënbeheer in Drenthe"

Gepubliceerd op: 24 oktober 2023 10:10

Op 24 oktober hebben de fracties van JA21 en VVD vragen gesteld over reeënbeheer in Drenthe.

"Op 29 september j.l. heeft Staatsbosbeheer, via RTV Drenthe, een éénzijdige aanpassing gecommuniceerd over de wijze waarop zij het gezonde reewildbestand in Drenthe wil gaan beheren. Waar je zou verwachten, van een semi-overheidsparij, dat dit in goed overleg gebeurd met de lokale Wildbeheereenheden, lijkt dit niet het geval. Bovendien lijkt de beoogde werkwijze in te druisen tegen het juist door de Faunabeheereenheid (waarin ook Staatsbosbeheer (SBB) zittng heeft) vastgestelde en juridisch afgewogen reewildbeheer.

Staatsbosbeheer heeft als terrein beherende organisatie zittng in het bestuur van de Faunabeheereenheid en is daarmee mede verantwoordelijk voor het vastgestelde en juridisch getoetste faunabeleid in de provincie Drenthe. Indien partijen hierin aanpassingen wensen kunnen ze dit kenbaar maken bij dezelfde Faunabeheereenheid die deze verzoeken beoordeeld in het tot stand komen van de nieuwe faunabeheerplannen, dit is ons inziens conflicterend met de aanpassing van Staatsbosbeheer.
Afgaande op bovenstaande, stellen de fracties van de VVD en JA21 gezamenlijk de volgende vragen aan het college.

  • Is het college van mening dat leden in de Faunabeheereenheid (FBE) zelf uitvoering dienen te geven aan het door de FBE vastgestelde faunabeleid?
  • Welke mogelijkheden heeft het FBE bestuur om haar bestuursleden aan te spreken op de uitvoering van haar Faunabeheerplan (FBP)? Oftewel is er sprake van een collegiaal bestuur?
  • Is het college bekend dat (semi) overheidspartijen als reeds gesubsidieerde instan􀆟es betalingen innen voor het laten uitvoeren van Provinciaal beleid en ontheffingen? En dat deze vergoedingen eerder een commercieel verdienmodel zijn dan een vergoeding voor de administra􀆟e en/of het opgeleverde wildbraad?
  • Kan het college nagaan op welke wijze SBB afstemming heeft gezocht over de aanpassing van het reewildbeheer, ter voorkoming van aanrijdingen, met de omringde terrein eigenaren en Wegbeheerders? Op welke wijze hebben zij ingestemd met, dan wel geadviseerd over de voorgestelde wijzigingen?
  • Hoe compenseert SBB de andere terrein eigenaren voor de extra beheer inspanningen van de andere jachthouders die deze éénzijdige aanpassing van het beheer tot gevolg heeft?
  • Deelt de provincie de mening (van Staatsbosbeheer) dat het daadwerkelijk zien van reeën een doel op zich is? En leidt dat ook tot de conclusie dat toenemende reactiedruk vermoedelijk averechts werkt op de zichtbaarheid van reeën en andere diersoorten?
  • Hoe wil Staatsbosbeheer de reeën zichtbaarder maken als ze gelijktijdig, zoals ze zelf aangeven, meer struiken laten staan in het bos?
  • Wat is de beweegreden om een andere vorm van beheer te kiezen dan het voorkomen van verkeersslachtoffers? Op basis van welke juridische titel zou Staatsbosbeheer dan beheer willen uitvoeren?


de heer H.Omlo, JA21 en de heer J.R.Oostng, VVD"