JA21: "Invasieve exoten"

Gepubliceerd op: 14 september 2023 10:09

Op 12 september heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over invasieve exoten.

"De JA21 fractie heeft kennisgenomen van het artikel in het Algemeen Dagblad en diverse uitingen van experts betrokken bij de beheersing en bestrijding van invasieve exoten. Zoals de artikelen en experts aangeven is, sinds de decentralisatie van het natuurbeleid, de provincie bevoegd gezag voor de beheersing en bestrijding van invasieve exoten. Dit leidt, volgens de schrijvers, tot een diffuus beeld wie, welke acties neemt om vestiging van soorten (zowel flora als fauna) iedere provincie neemt. Als gevolg daarvan wordt er geen planmatige monitoring, beheer en bestrijding uitgevoerd. Mede als gevolg van een gebrek aan middelen hiervoor.
Naar aanleiding van deze signalen is onze fractie benieuwd naar de status van Invasieve Exoten in de provincie Drenthe en welke uitvoering de provincie geeft aan de beheersing hiervan. Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Is het College bekend met de Europese verplichting aan lidstaten uitvoering te geven aan de beheersing en bestrijding van de op de Unielijst Invasieve exoten (htps://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten) genoemde soorten?
  • Is het College bekend met het feit dat het Ministerie van LNV de volledige verplichting voor de Europese afspraken omtrent invasieve exoten heeft belegd bij de provincies?
  • Ons is bekend dat het vorig jaar, door PS vastgestelde UPFF, een duidelijke beleidslijn stelt voor de beheersing en bestrijding van invasieve exoten. Hoe wordt op dit moment uitvoering gegeven aan dit hoofdstuk in het UPFF (Uitvoeringsplan Flora & Fauna)?
  • Welke kosten heeft de provincie Drenthe de afgelopen kalenderjaren gemaakt aan de bestrijding van invasieve exoten?  Is er een overzicht welke kosten partners (bv gemeente, waterschappen, terrein
  • beherende organisaties) maken ten behoeve van de bestrijding van invasieve exoten? Welke financiële middelen stelt de provincie beschikbaar voor de bestrijding van invasieve exoten bijvoorbeeld voor subsidie regelingen die beheer en bestrijding om vestiging en uitbreiding tegen te gaan? Voert de provincie Drenthe op haar eigendommen ook actief beleid tegen het voorkomen van invasieve exoten? Zoja, wat wordt er gedaan en welke kosten worden hiervoor gemaakt?
  • In Drenthe nemen de waarnemingen van o.a. Wasbeer en Wasbeerhond de laatste jaren sterk toe (zie waarneming.nl), ook is voortplanting van de Wasbeerhond vastgesteld op diverse terreinen in Drenthe. Ook de Nijlgans wordt vaak gemeld en gezien, en is bekend agressief naar andere diersoorten in zijn omgeving. Welke uitvoering geeft de provincie Drenthe aan de Europese verplichting vestiging en uitbreiding van deze dieren te voorkomen?
  • Is het college met onze fractie van mening dat het voeren van actief beleid ter voorkoming van vestiging en uitbreiding noodzakelijk is om nog hogere uitvoeringskosten in de toekomst te voorkomen?
  • Wij signaleren een parallel met de soorten (wild zwijn, damhert en edelhert) waar een 0-stand wordt gehandhaafd vanuit schade risico's (o.a. zoönose). Waarbij er wél een helder beleidskader is, namelijk de 0-stand behouden. Maar waarbij de uitvoering slechts bij een zeer beperkt aantal mensen is belegt, die bewezen, de 0-stand niet handhaven. N.b. wilde zwijnen uit Beilen lopen daar nog steeds. Is het college bereid de uitvoering van de handhaving van het 0-stand beleid actief breed uit te zeten bij de wildbeheereenheden, welke reeds de wetelijke verantwoordelijkheid hebben voor de uitvoering van dit noodzakelijk faunabeheer?
  • De provincie Drenthe heeft op dit moment geen actief beleid tbv de beheersing van de in de EU-unielijst genoemde fauna soorten, terwijl gedeputeerde Jumelet in het vorige college diverse malen heeft toegezegd op korte termijn een ontheffing te verlenen aan de wildbeheereenheden om Drenthe breed actief in te zeten op de beheersing van o.a. Wasbeer, Wasbeerhond en Nijlgans. Kan u aangeven op welke termijn de opdracht ter voorkoming van verdere verspreiding wordt afgegeven? Bent u van mening dat aan de uitvoering van dit beleidsdoel zo efficiënt mogelijk ruimte gegeven moet worden aan diegene die belast zijn met de uitvoering? Bv 24 uur per dag, inzet van technische middelen etc.)
  • Gaat uw College terrein beherende organisaties ook verplichten op hun terrein in eigen beheer, dan wel toestemming te geven aan de wildbeheereenheden (voor fauna), uitvoering te geven aan het uitvoeren van het planmatige beheer van invasieve exoten?

Namens de fractie van JA21 Drenthe,
H. Omlo"