JA21: "Belastingaanslag agrariërs"

Gepubliceerd op: 20 juni 2023 11:06

Op 19 juni heeft de fractie van JA21 vragen gesteld over de belastingaanslag voor agrariërs.

"De JA21 fractie heeft kennisgenomen van het artikel in het Dagblad van het Noorden van 17 juni 2023, daarin wordt gesteld dat de belastingdienst ruim 200 agrariërs in Groningen en Drenthe een vordering zal sturen. In de jaren 90 was er volgens het artikel een subsidieregeling (vanuit de voorganger van LNV) waarbij agrariërs konden kiezen om hun akkerland tijdelijk om te bouwen naar een productiebos. De regelingen zijn via Europa gestimuleerd om overschoten en prijsdalingen voor o.a. graan en aardappelen tegen te gaan. Daarnaast hebben deze regelingen voorkomen dat meerondernemers failliet zijn gegaan in economisch moeilijke tijden. De regelingen zouden tijdelijk van aard zijn (25-30 jaar) en zonder wijziging van de landbouwbestemming van de grond. Blijkens het artikel wordt dit basis principe van de regeling 30 jaar na dato in twijfel getrokken met fiscale claims tot gevolg.

Naar aanleiding van het betreffende artikel heeft JA21 Drenthe de volgende vragen:

  • Kan het college ons inzicht geven in de regelingen zoals genoemd in het artikel van het Dagblad vanhet Noorden? Als dit het geval zou onze fractie graag een afschrift van de betrokken regelingen ontvangen.
  • Heeft de provincie Drenthe in deze regelingen destijds een (actieve) rol gespeeld? Zo ja welke?
  • Heeft de provincie Drenthe inzicht in welke agrariërs en welke percelen het in de provincie betrof? Zijn er contacten met betrokkenen? Zo ja in welke vorm?
  • Is het college met JA21 van mening dat het reeds onder druk staande vertrouwen van de agrarische sector in de overheid wederom een deuk oploopt? En dat dit, gezien het nog steeds ontbreken van een landbouwakkoord en daarmee perspectief voor de sector, zeer onwenselijk is?
  • Indien het college deze mening met JA21 deelt, gaat zij zich actief inspannen om de belastingdienst het ministerie er op te wijzen dat het vertrouwensbeginsel van de overheid een groot goed is? Zo ja, op welke wijze gaat zij dit doen?


Namens de fractie van JA21 Drenthe
H.Omlo"