GroenLinks: "Subsidieregeling reductie stikstofemissie"

Gepubliceerd op: 28 juni 2023 09:06

Op 27 juni heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over de subsidieregeling reductie stikstofemissie.

"Melkveehouders uit Drenthe, Fryslân en Groningen die de stikstofuitstoot in hun bedrijf willen verminderen, kunnen hier subsidie voor krijgen van de provincie. Met de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie willen de provincies de stikstofdepositie laten afnemen, en daarmee ook de neerslag op overbelaste Natura 2000-gebieden. Dit draagt bij aan het in stand houden van de beschermde natuur. Het Rijk heeft in totaal 55 miljoen euro voor de subsidie beschikbaar gesteld. De subsidie is vanaf 7 juni aan te vragen via het SNN en loopt tot eind 2024. De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het College van GS:

  • Heeft het College van GS het voornemen om de regeling aan te vullen, gezien het feit dat volgens SNN het maximum van de regeling al op 12 juni is bereikt?
  • Kunt u ons voorzien van een overzicht van het aantal melkveehouders dat gebruik heeft gemaakt van deze regeling?
  • Op welke wijze wordt het toezicht op de maatregelen die melkveehouders nemen met behulp van de subsidie uitgevoerd?
  • Hoe zal de Provincie waarborgen dat de verstrekte subsidie daadwerkelijk resulteert in een reductie van 20%?
  • Is de stikstofruimte, als dit voldoende geborgd is, in te zetten voor pas melders?
  • Op welke manier worden de Provinciale Staten (PS) geïnformeerd over deze kwestie?

Namens de fractie van GroenLinks

Sam Pormes"