search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

ChristenUnie: “Gaswinningsplan Westerveld”

De ChristenUnie heeft op 23 december schriftelijke vragen gesteld over het gaswinningsplan Westerveld.

"De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State over het gaswinningsplan Westerveld*. De uitspraak stelt onder andere dat er onderbouwing ontbreekt bij een onderdeel van de seismische risicoanalyse.

De uitspraak zegt ook iets over het risicobeheerssysteem. Met zo'n systeem kan tijdig worden gereageerd, zodat (grotere) schade en veiligheidsrisico's niet zullen optreden. Waar het in het ontwerpplan nog ging over een risicobeheerssysteem gaat het in het definitieve plan alleen nog maar over een risicobeheersplan. De RvS zegt hierover: "Hiermee lijkt de minister niet (langer) uit te gaan van een systeem voor risicobeheersing om de 'hand aan de kraan' te houden, maar lijkt het alleen te gaan om een plan over de communicatie na een beving. In het verweerschrift en op de zitting heeft de minister dit bevestigd. In lijn hiermee is dat in het voorschrift niet meer wordt gesproken over een systeem, maar over een plan." Een belangrijke wijziging die gaat over veiligheid, en die niet goed onderbouwd wordt.

Hierover heb ik namens de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen.

  • Heeft u kennisgenomen van de uitspraak?
  • Wat is uw reactie op deze uitspraak?
  • Deelt u onze mening dat een dergelijke uitspraak niet bijdraagt aan het vertrouwen van inwoners in het gaswinningsproces? Zo ja, bent u bereid hierover met het Ministerie van Economische Zaken en de betrokken exploitanten in gesprek te gaan?
  • De uitspraak zegt onder andere iets over het risicobeheerssysteem. Waar het in het ontwerpplan nog ging over een risicobeheerssysteem gaat het in het definitieve plan alleen nog maar over een risicobeheersplan. Dit is een belangrijk onderdeel van het gaswinningsplan, omdat het gaat over de veiligheid van onze inwoners. Hoe beoordeelt u dit onderdeel van de uitspraak? En deelt u onze mening dat er een degelijk risicobeheersysteem moet liggen gericht op het voorkomen van (grotere) schade en veiligheidsrisico's?
  • Uw college heeft in uw adviezen aan het Ministerie altijd aangedrongen op een zorgvuldige schadeafhandeling. Werpt deze uitspraak daar nog ander licht op?
  • Is deze uitspraak voor u ook aanleiding om in uw adviezen aan het Ministerie in de toekomst tevens aandacht te schenken aan andere aspecten dan tot nu toe het geval is?
  • Kunt u deze vragen spoedig beantwoorden, zodat we de beantwoording tijdig kunnen agenderen voor de Statenvergadering van 3 februari.

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Bernadette van den Berg
ChristenUnie"

* https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@123746/201810138-1-r4/

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen