search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

CDA: "Plannen NAM olieveld Schoonebeek"

Op 1 november heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de plannen van de NAM om o.a. het olieveld in Schoonebeek te verkopen.

"De CDA-fractie heeft via de media kennisgenomen van het voornemen van de NAM om alle kleine gas- en olievelden in Nederland te verkopen waaronder het olieveld in Schoonebeek. Met een persbericht heeft Shell deze berichtgeving bevestigd en onder meer laten weten dat de mogelijke verkoop van de velden geen invloed heeft op de afhandeling van de aardbevingsgevolgen in Groningen. Met de verkoop van het olieveld en de daarmee samenhangende afvalwaterinjectie in Twente komt het eigenaarschap hiervan op termijn in andere handen.

De concessies van de NAM zijn voorzien van voorwaarden. Daar horen ook verplichtingen bij voor de NAM om hun projecten schoon op te leveren als de velden leeg zijn. In Schoonebeek en omgeving is men zeer tevreden over de manier waarop de NAM eerdere concessies heeft gestopt en gesaneerd. De CDA-fractie vraagt zich af op welke manier deze manier van werken ook voor de toekomst is gegarandeerd. De veiligheid van mensen in het algemeen maar in het bijzonder voor omwonenden moet naar het oordeel van de CDA-fractie gegarandeerd zijn. De CDA-fractie maakt zich zorgen over de gang van zaken en heeft daarom de volgende vragen:

  • Is het College van GS door de NAM op de hoogte gesteld van het voornemen om de olie- en gasvelden te verkopen; Zo ja, wanneer was dat
  • Kan het college ons een overzicht verstrekken van alle concessies die de Nam heeft in Drenthe?
  • Welke van deze concessies zijn onderdeel van het plan van de NAM om het olieveld van Schoonebeek en de kleine gasvelden af te stoten
  • Welke rol speelt het provinciebestuur bij deze overnames? De concessie bevinden zich vaak in de ondergrond van meerdere gemeentes.
  • Heeft de provincie controle of regie op deze overnames, met betrekking tot de veiligheid?
  • Heeft de provincie een controle, regie of invloed op de afspraken die met de eventuele nieuwe eigenaren van de olie en gasvelden worden gemaakt?
  • Als de afspraken met de nieuwe eigenaren van invloed zijn op het milieu, op welke manier kan de provincie/het college daar dan in mee denken, c.q. invloed op uitoefenen?
  • Welke mogelijkheden heeft het college om bij een eventuele overname eisen te stellen, c.q. invloed uit te oefenen op de manier waarop de concessiehouder omgaat met haar verplichtingen om het terrein en de ondergrond weer schoon op te leveren, om te voorkomen dat de overheid (en dus de burger) opdraait voor de kosten?
  • Is de het college bereid om met aangrenzende provincies, Groningen, Friesland en Overijssel samen op te trekken om maximale invloed uit te oefenen om zo te bewerkstelligen dat bedoelde overname onder de juiste voorwaarden wordt uitgevoerd?

Namens de CDA-Statenfractie,
Eline Vedder en Klaas Neutel"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen