BBB en Sterk Lokaal Drenthe: "Aanleveren concept Natuurdoelanalyses aan Ecologische Autoriteit"

Gepubliceerd op: 19 mei 2023 10:05

De fracties van BBB en Sterk Lokaal Drenthe hebben op 17 mei vragen gesteld over het aanleveren concept natuurdoelanalyses aan ecologische autoriteit

"Afgelopen week hebben wij de brief vanuit GS (van 9 mei 2023) ontvangen met betrekking tot het aanleveren concept Natuurdoelanalyses Ecologische Autoriteit. Wij, de fracties van BBB en Sterk Lokaal Drenthe, maken ons zorgen over deze concept Natuurdoelanalyses. In deze brief wordt aangegeven dat de natuur niet op orde is en dat er verdere maatregelen nodig zijn. Daarnaast heeft deze brief ook vergaande gevolgen voor de vergunningverlening. Deze komt voor Drenthe hiermee bijna op slot te staan. Wij hebben over deze brief  vragen over aan GS:

 • De 8 NDA's, zijn dit de 8 PPLG gebieden? Binnen het programma PPLG wordt gesproken over 8 PPLG gebieden.
 • Om te constateren of een natuurgebied in slechte staat verkeerd, moet je weten wat er in de grond zit aan waarden. Is het college van GS hiermee eens en zo ja, kunnen we toestaan dat er ook daadwerkelijk grond bemonsterd gaat worden?
 • Door geen onderhoud te plegen binnen de natuur, creëer je bewust wildernis. Is het college van GS ermee eens dat natuur ook onderhoud nodig is?
 • Hoe kunnen we maatregelen nemen op basis van natuurherstel, als we niet weten welke maatregelen. Als we niet weten welke herstelmaatregelen, weten we dan wel wat de daadwerkelijke stand van de natuur is?
 • Wij maken ons zorgen over de vergunningverlening. Is het college van GS het ermee eens dat Drenthe straks geen vergunning verstrekt kan worden?
 • Is het college van GS het ermee eens dat als maat nemen van de KDW voor het bepalen van de stikstofoverschrijding we dan eerst moeten weten of de gestelde KDW's binnen de diverse natuurkaarten wel moet kloppen?
 • Zijn Gedeputeerde Staten ervan overtuigd dat de natuurkaarten de juiste weergave van de werkelijkheid is?
 • Wat is de nulmeting geweest om de waardes te bepalen voor een referentiekader?
 • Welk gevolgen heeft het aanvullend hydrologisch herstel buiten het aangewezen natura2000 gebied voor ondernemers?
 • Waarom zijn de 8 NDA's ingediend ondanks dat eruit de brief gelezen kan worden dat niet alle omgevingscondities in de gebieden in beeld zijn?
 • Genoemd wordt in de brief dat de habitattypes soms conflicterend zijn aan elkaar. Daarmee wordt gedwongen een keuze gemaakt, wordt het dan geen wenscultuur?
 • Indien dit een nieuw uit te voeren project is, bij wie wordt de rekening neergelegd? Provincie of het rijk?''

Vragen vanuit gemeente Hoogeveen nav de natuurdoelanalyses refererend aan de commissievergadering 17 mei jl waarin de gedeputeerde vragen heeft beantwoord van de yoghurt fabriek.

 • Hoeveel plannen worden hierdoor beïnvloed en gaat dit in de nabije toekomst nog beïnvloeden?
 • Wat doet dit met het vestigingsklimaat in Drenthe?
 • Wat is het effect op de doelstelling van de gemeenten en de provincie om te kunnen blijven bouwen?


Namens de fracties van
S. Maris-Brouwer (BBB), W. Vossebelt (BBB),  A. Schoenmaker (Sterk Lokaal Drenthe)"