BBB: "Onderzoek naar ooievaars in het Reestdal"

Gepubliceerd op: 19 oktober 2023 13:10

De fractie van de BBB heeft op 12 oktober vragen gesteld over onderzoek naar ooievaars in het Reestdal.

"Bijgaand artikel stond onlangs op de site van RTV Drenthe: 'Onderzoek naar ooievaars Reestdal uit wachtkamer gehaald'. De Wolden gaat kijken naar steun in onderzoek naar ooievaars. Doel van dit onderzoek om te kijken of er negatieve gevolgen zijn voor de biodiversiteit. Veel agrariërs tuigen van alles op om weidevogels te beschermen. Als de ooievaars hun jongen opeten, hoe kunnen de weidevogels dan beschermd worden? Daarnaast wordt gevreesd voor een beschermd natuurgebied vanwege de vele ooievaars.
Namens de fractie van BBB hebben we de volgende vragen:

  • Heeft de provincie Drenthe ook in beeld of er naast het gebied aan het Reestdal meerdere plekken zijn waar een te grote populatie ooievaars aanwezig is zodat gevreesd kan worden voor meerdere beschermde natuurgebieden en kan het college van GS het ondersteunen om dit onderzoek provincie breed te trekken?
  • Is het college van GS bekend met de Important Bird Area's en dat het Reestdal als zodanig is aangewezen? Zo ja, is GS het ermee eens dat er in Drenthe geen nieuwe IBA's aangewezen moeten worden? IBA's komen in aanmerking voor aanwijzing als Natura2000 gebied. Is GS het met de BBB-fractie eens dat aanwijzing van nieuwe Natura2000 gebieden (zoals i.c. het Reestdal) ongewenst is?
  • Is GS het ermee eens dat agrariërs veel in het werk stellen om weidevogels, maar ook jonge haasjes te beschermen, maar dat ze geen schijn van kans hebben wanneer de ooievaar eraan komt. Een groot gedeelte van de weidevogels, hazen en veldmuizen staan ook op de lijst met nationaal beschermde dier- en plantensoorten. Is GS het met de BBB-fractie eens dat dit gevolgen heeft voor de biodiversiteit en instandhouding van deze beschermde dier en plantensoorten?
  • De staat van instandhouding voor de ooievaar is gunstig, is het college van GS het ermee eens dat vergunningen voor broedplaatsen en nesten op dit moment voldoende is en dat er gekeken moet gaan worden naar overlast gevende plekken en onveilige situaties ?
  • Welke maatregelen is GS bereid te nemen om landeigenaren te betrekken vanwege de ervaringen die ze hebben met de ooievaar op het land?
  • Is het college van GS het met ons eens dat er teveel ooievaars zijn in Drenthe? Is er ook bekend hoeveel ooievaars er in Drenthe zijn?


Namens de fractie van BBB,
J. Kerssies,
W.G. Bolhuis-van Unen"