BBB, CDA en VVD: "Gang van zaken en afhandeling wolvenschade"

Gepubliceerd op: 19 september 2023 13:09

De fracties van BBB, CDA en VVD hebben op 15 september vragen gesteld over de gang van zaken en afhandeling wolvenschade met betrekking tot Bij12.

"In de provincie Drenthe zijn vijf wolvenwelpen gezien. Het zijn zeer waarschijnlijk de jongen van het wolvenpaar dat een roedel heeft gevormd in dat gebied. Daarnaast werd onlangs een wolf doodgeschoten nadat hij een schapenhouder had gebeten. De onrust in de dorpen in Drenthe is groot na de aanval op een mens en meerdere aanvallen op (landbouw) huisdieren. Ook zien en horen wij de signalen van de bewoners in onze omgeving. De wolvenroedel laat zich steeds vaker in de buurt van inwoners zien. De burgers in de omgeving zijn ongerust, zeker nu er meer welpen zijn geboren. Inmiddels worden in Brussel de verontrustende signalen over de wolf opgemerkt. Dat heeft geleid tot het voornemen om de beschermde status van de wolf af te schalen op basis van aangeleverde data uit de lidstaten. Tot dusver kan een lidstaat enkel de wolvenaanvallen beheersen door preventieve maatregelen te nemen in de vorm van "Wolf-werende afrasteringen" volgens de aangegeven richtlijnen. Dat deze maatregelen om de gehouden schapen te beschermen onvoldoende effect sorteren, lijkt naarmate de tijd vordert evident en vraagt duidelijk om doortastende effectievere oplossingen.
In Nederland verzorgt BIJ12 de afwikkeling van de gemelde wolvenschade na een aanval op gehouden landbouwhuisdieren. Tevens beheert deze organisatie alle aan deze wolvenaanvallen gerelateerde datareeksen zoals locatiegegevens, sporen en sectieonderzoek en de DNA-typering van de veroorzakende wolf.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij aan GS de volgende vragen:

 • Is het college van GS het met ons eens dat er door de komst van de welpen meer onrust is, er meer aanvallen op landbouwhuisdieren en meer confrontaties met mensen zijn. Zo ja, hoe gaat het college van GS dit meenemen in het huidige beleid?
 • Is het college van GS op de hoogte of er in de Provincie Drenthe zogeheten knekelplekken zijn, zoals benoemd in het artikel van RTV Drenthe¹. Zo ja, heeft het college van GS in beeld waar deze knekelplekken zijn en Is het College het ermee eens dat deze zogeheten knekelplekken, ook toegankelijk zijn voor wolven en hiermee de wolvenpopulatie in stand gehouden wordt? Zo ja, associeert de wolf de mens niet met voedsel door deze knekelplekken? En zal hij hierdoor minder schuw zijn?
 • Kan GS aangeven hoeveel personen/FTE verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de wolvenschade bij de daarvoor aangewezen instantie BIJ12? Kan er ook worden aangegeven of de organisatie BIJ12 over voldoende mankracht beschikt om deze belangrijke taak naar behoren te kunnen uitvoeren?
 • Kan GS gedetailleerd omschrijven hoeveel meldingen van wolvenschade maandelijks in Drenthe binnenkomen en welke trend zich hierin laat zien?
 • Is het GS bekend dat de doorlooptijd van een melding van wolvenschade tot een antwoord op het DNA-onderzoek aan de veehouder vanuit BIJ12 twee maanden bedraagt? Aansluitend hierop volgt de uitbetalingsbeslissing en de daadwerkelijke schade-uitkering veelal meer dan een maand na de DNA-uitslag. Is GS bekend met deze doorlooptijden en is GS het met ons eens dat deze gang van zaken niet wenselijk is naar de gedupeerde dierhouder en is GS bereid om hierin een constructieve snellere afhandeling voor op te stellen? 
 • Daarnaast ontvangen wij signalen dat BIJ12 buiten kantooruren en in het weekend zeer moeilijk tot niet bereikbaar is voor de getroffen dierhouders om een melding of een spoedeisende kwestie aanhangig te maken, met als gevolg dat een gedood dier meer dan 24 uur op de plaats delict moet blijven liggen. Is deze gang van zaken bij GS bekend? Zo ja hoe verhoudt zich deze constatering tot de dienstbaarheid die de provincie hierin voorstaat.
 • Kan GS aangeven welke protocollen vanuit de provincie en BIJ12 in werking treden na een melding van een wolvenaanval? Kunt u aangeven of de praktische uitwerking overeenkomt met het doel van de opgestelde protocollen? Zo nee, kunt u aangeven welke verbeteringen wij mogen verwachten vanuit de provincie richting BIJ12.
 • Vanaf welke datum is het mogelijk om de actuele bijgewerkte datareeks met betrekking tot de wolf van BIJ12 open te stellen en te staven met waarnemingen van jachthouders en boswachters uit de directe omgeving van deze aanvalslocaties volgens de gedeputeerde?
 • Is GS zich bewust van de toenemende maatschappelijke bezorgdheid onder de lokale bevolking naar aanleiding van deze als maar aanhoudende wolvenaanvallen op landbouwhuisdieren zowel in de nacht als overdag? En dat deze aanhoudende situatie leidt tot bezorgdheid onder ouders met de consequentie dat deze papa's en mama's hun kinderen verbieden de fietstocht naar school door de gebieden waar de wolven zijn gesignaleerd te maken? Zo ja, zou dit gegeven al niet aanleiding kunnen geven tot maatregelen op basis van het algemeen belang voor de samenleving?
 • In het kader van de te nemen preventieve maatregelen en dan specifiek te benoemen het wolven werend raster. Kan GS inzichtelijk maken wie de kosten draagt voor het onderhoud aan een goed functionerend wolfwerend raster volgens de richtlijn waarbij men moet denken aan maaiwerkzaamheden onder het raster, reparatie aan het raster na schade door storm of wild? 
 • Is GS bekend met het aanpassingsvermogen van de wolf en dat dit roofdier anticipeert op de nieuw gecreëerde situatie met rasters zodat de wolvenaanval effectiever wordt dankzij de genomen maatregelen en de prooidieren juist kwetsbaarder? Zo ja, is de gedeputeerde van mening dat het verstandig zou zijn om een groep onafhankelijke deskundigen nader naar deze transitie in gedrag van de wolf te laten kijken en de probleem veroorzakende wolf nader te definiëren in lijn met de Europese gedachten omtrent deze probleemwolven?
 • Gaat GS de druk in Brussel opvoeren om daadwerkelijk tot een verminderd beschermende status voor de wolf te komen en kan GS ons aangeven hoe ze dit gaat doen?
 • Welke stappen worden er gezet of moeten er genomen worden om zo snel mogelijk te kunnen anticiperen op de verminderde beschermde status van de wolf, zodat de beheersmaatregelen direct ingezet kunnen worden?
 • Brussel heeft gevraagd aan de lidstaten om data aan te leveren. Wat voor data gaat GS aanleveren? Hoe ziet deze route eruit en hoe worden de statenleden betrokken en op de hoogte gehouden?

Namens de fracties van

BBB Drenthe, Lijanne Mestemaker
CDA, Bart van Dekken
VVD, Roelof Oosting"