search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

PVV: "Vestiging waterstoffabriek op de voormalige NAM-locatie Emmen"

De fractie van de PVV heeft 21 januari vragen gesteld over de vestiging van een waterstoffabriek op de voormalige NAM-locatie Emmen.

"In de maand december 2020 is zowel in de OGB- als in de PS-vergadering en in de informerende bijeenkomst op 10 december gesproken over de subsidie aanvraag van Shell van € 1,6 miljoen ten behoeve van de pilot waterstof fabriek in Emmen. In alle bijeenkomsten is door U, op de informatieavond ondersteund door Shell, aangegeven dat de benodigde stroom door Drenthe geleverd gaat worden en absoluut groen zal zijn. Het wordt een groene waterstoffabriek! In de PS-vergadering van 16 december j.l. heeft U ook aangegeven dat Shell "zeer binnenkort" bekend zal maken waar de groene stroom vandaan zal komen. Een dag later, op 17 december j.l., maakte RTV Drenthe bekend dat Shell het Energiepark Pottendijk overneemt. Dit park voor zonne- en windenergie is definitief geworden in juli 2020 en maakt onderdeel uit van de RES-opgave Drenthe. Ter informatie: de Pilot waterstoffabriek van Shell behoort met 10 MW direct tot de grootste waterstoffabrieken van Europa. De verwachte vergroting van de capaciteit naar 20 MW betekent een verdubbeling van het jaarverbruik aan groene stroom (tot 170.000 MWh). Dit is nog exclusief het eigen stroomverbruik van de fabriek. Het vermogen van Pottendijk bedraagt 50,5 MW, bij een geschat rendement van 37% (wind 40%, zon 35%) dus 195.000 MWh = 0,2 PJ, voldoende om voorlopig de waterstoffabriek van stroom te voorzien. In de praktijk zal in het relatief windarme gebied bij Emmen het rendement eerder onder dan boven de 30% komen. Dit kan betekenen dat er nog extra stroom gevraagd zou moeten worden, bij voorbeeld vanuit de windparken Drentse Monden en Oostermoer. Deze hebben per turbine een capaciteit van 3,9 MW, op basis van 44% rendement zoals vermeld door de exploitant, is dat 1,7 MW per turbine. Er gaat dus niet alleen een compleet windpark (Pottendijk) maar mogelijk ook een deel van de grootste windturbines in Drenthe gebruikt worden voor de waterstoffabriek van Shell. En dat allemaal betaald op basis van de SDE+ subsidie, mede bijeen gebracht door de Drentse bevolking. Deze (pilot) waterstoffabriek produceert, op basis van 20MW ca. 2000 ton per jaar. Het rendement van de productie van waterstof is ca. 75%, de omzetting in de elektrische bussen heeft een rendement van 55%. In principe wordt dus met 1 MW energie ca. 0,4 MW transportenergie verkregen. Een zeer mager rendement.

Gelet op de volgorde der dingen, hebben wij de volgende vragen.

  • Was U op de hoogte van de plannen van Shell voor de aankoop van Energiepark Pottendijk?
  • Zo ja, waarom heeft U dit niet gemeld tijdens de Informatieavond of tijdens de PS -vergadering. Lagen hier afspraken met Shell aan ten grondslag?
  • Indien ja, bent U met ons van mening dat hierdoor de onafhankelijkheid van GS in het geding kan komen?
  • Deelt U onze mening dat het bovenstaande, in combinatie met het verlenen van de subsidie de weg vrijmaakt voor Shell om aanvullende subsidies/vergunningen/plannen "af te dwingen" bij de provincie op basis van het commitment van GS?
  • Tijdens de OGB-vergadering heeft U aangegeven dat een situatie als in Noord-Holland (waar twee windparken met steun van de bevolking zijn gebouwd die naderhand hun opgewekte stroom uitsluitend leveren aan derden (datacenters van Google en Microsoft)), niet zal gebeuren in Drenthe. Is Uw mening hierover inmiddels gewijzigd want het lijkt nu dus toch ook in Drenthe te gebeuren.
  • Zoals u in de berekeningen kunt zien, is de complete productie van Pottendijk ongeveer gelijk aan de behoefte van de waterstoffabriek van Shell. De opbrengst, 50MW (0,2 PJ, 20% van de Drentse RES-opgave in de pijplijn), is echter integraal onderdeel van de Drentse RES opgave. Nu dit park is aangekocht door Shell, zou deze opbrengst mogelijk niet meer beschikbaar zijn voor Drenthe en zal dus vervangen dienen te worden. Hoe denkt U deze gemiste opbrengst van 50,5 MW aan groene energie op te vangen, mede gelet op de reeds aanwezige transportproblemen van energiebedrijven?NB In de Drentse RES 1.0 staat aangegeven dat het streven is om 49% reductie CO2 te behalen opbasis van afspraken voor de sector Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De andere sectoren vallen daar in beginsel dus niet onder.
  • Uit uw antwoorden op vragen aangaande dit onderwerp in de afgelopen FCBE maken wij op datShell de opbrengst van het Energiepark Pottendijk niet voor de waterstoffabriek zou gaangebruiken. Gelet op de door U en Shell geuite stelling tijdens de infoavond "Het wordt eengroene waterstoffabriek met Drentse Groene Stroom", is de vraag dan ook waar Shell in Drenthedeze groene stroom vandaan gaat halen.
  • Vindt u, gelet op het voorgaande, de wens van Shell om zoveel mogelijk Drentse groene stroom te gebruiken nog steeds haalbaar en wenselijk?
  • Bent U, gelet op het voorgaande, bereid om met Shell aan tafel te gaan om alternatieveenergieleveringen te bekijken en daar op aan te dringen? In dit kader heeft Shell ook plannen omin de Eemshaven een nog veel grotere waterstoffabriek te bouwen (tot 10000 x groter) en pleegtdaarvoor de nodige inspanningen om de energievoorziening vanaf zee te regelen.

Bert Vorenkamp, fractie PVV Drenthe"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen