Partij voor de Dieren: "Jaarverslag 2020 Fauna Beheer Eenheid"

Gepubliceerd op: 17 mei 2021 08:05

Op 17 mei heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het Jaarverslag 2020 van de Fauna Beheer Eenheid.

"Naar aanleiding van het jaarverslag 2020 van de Fauna Beheer Eenheid Drenthe hebben wij de volgende vragen?

 • Haas en konijn staan op de rode lijst, de FBE geeft zelf aan dat het slecht gaat met haas en konijn. Weet GS waarom zijn in 2020 toch nog 30 konijnen en maar liefst 693 hazen zijn geschoten? Is GS van plan om in ieder geval hazen en konijnen van de provinciale vrijstellingslijst te halen (Bijlage 4 POV)? Zo nee waarom niet?
 • De tellingen zijn niet of nauwelijks gedaan omdat men niet bij elkaar kan komen door Covid-19. Toch worden er vergunningen, ontheffingen e.d. afgegeven. Kan GS verklaren waarom kan er niet geteld worden door corona, maar wel gejaagd? Waarom is de berekende doelstand niet op orde? (pagina 8) Vindt GS het niet wenselijker om het doorgeven van aantallen dieren die meer met de werkelijkheid overeenkomt verplicht te stellen (pagina 8)
 • Er is in 2020 geen telling van reeën geweest, hierdoor moeten er aannames van het aantal gedaan worden. Het aantal te doden dieren wordt nu op basis van voorgaande jaren en het aantal aanrijdingen gedaan. Hoe is op grond van niet-complete cijfers toch beleid vast te stellen? Kunt u een overzicht sturen van de ´hotspots´ wat betreft de aanrijdingen met reeën? Kan het advies over preventieplan ´vermindering aanrijdingen met reeën´ naar PS worden gestuurd?
 • Er is in 2020 een geschillenadviescommissie ingesteld voor overtredingen van de Ontheffing Ree. Hoe vaak per jaar zijn er geschillen over de Ontheffing Ree? Wat is het onderwerp van deze geschillen? Kan de werkwijzer voor deze commissie naar PS gestuurd worden? Wie zijn de deelnemers aan deze commissie, en hoe zijn zij gekozen?
 • De wet Natuurbescherming bepaalt in artikel 3.8 dat afschot pas aan de orde is indien er geen andere bevredigende oplossing is. In hoeverre is in 2020 door de provincie dit bekeken en toegepast?
 • Volgens de POV artikel 3.11 moet het jaarverslag rapportages bevatten van de toepassing van preventieve en alternatieve middelen ten aanzien van het voorkomen van schade. Wij hebben deze rapportages niet aangetroffen in het jaarverslag.Gaat GS aan de FBE vragen deze rapportages alsnog aan te leveren? Zo nee, waarom niet?
 • Er worden nog steeds spreeuwen gedood hoewel ook die soort het erg moeilijk heeft (bron Sovon/Vogelbescherminghttps://www.sovon.nl/nl/content/spreeuw-en-zwaluw-verdwijnen-gebieden-met-hoge-gehaltes-neonicotino%C3%AFde-nature) mede door intensivering en gif in de landbouw. Kan GS aangeven welke preventieve, niet-dodende maatregelen zijn getroffen eer er tot afschot is overgegaan?
 • Het komt op ons onlogisch over dat er in bepaalde gebieden zowel vossen als ganzen gedood worden door de mens, als beide diersoorten elkaar in evenwicht kunnen houden. Ganzenkuikens en eieren dienen als voedsel voor de vos en de vos kan daarmee de toename van het aantal ganzen afremmen cq. tegenhouden.Gaat de FBE onderzoeken hoe populaties elkaar in stand kunnen houden zonder tussenkomst van de mens? Door bijvoorbeeld het verband tussen het aantal vossenburchten en overzomerende ganzen te onderzoeken (pagina 9) Zo nee, waarom niet?
 • Er staat in het verslag dat er (mogelijk) een instructiedag voor valwildvrijwilligers wordt georganiseerd (pagina 12) over veiligheidsmaatregelen. Dit lijkt ons aan de late kant. Waarom is deze instructie niet direct bij de start georganiseerd? Kunt u een afschrift van de werkwijzer van de valwildregeling naar ons toesturen?
 • Kunt u aangeven hoeveel gewonde dieren naar een wildopvang zijn gebracht door valwildvrijwilligers? Zo nee waarom niet? Zo ja, waar zijn die gewonde dieren heengebracht?
 • Er zijn in 2020 1660 wilde eenden gedood in Drenthe (volgens zelf verzamelde afschotcijfers), dit in het kader van de vrijgestelde soorten/ vrijstellingslijst. Gezien de teruggang van de wilde eend in Nederland, is de provincie met ons van mening ook dat afschot op deze soort niet wenselijk is? Zo nee, waarom niet?
 • In het bestuur van de FBE zijn diverse natuurorganisaties vertegenwoordigd. Wordt er bij de samenstelling van het bestuur gekeken naar de banden van de leden met jagers? Zo nee, waarom niet?

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker"