search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Partij voor de Dieren: "FestivalderAa"

Op 4 oktober heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over FestivalderAa.

"Sinds 2011 vindt er begin juli in Schipborg het driedaags FestiValderAa plaats. Het festivalterrein ´Heidesteeg´ is gelegen in het Natura 2000-gebied Drentsche Aa op een locatie met een specifiek habitattype. De provincie heeft op 2 mei 2017 een Wnb vergunning voor het onderdeel natura 2000 afgegeven voor zes jaar (editie 2017 tot en met 2022). Wij hebben signalen gekregen dat de natuurwaarden in het gebied waar het festival gehouden wordt de afgelopen jaren danig zijn verslechterd. Op foto´s van het terrein aan de Heidesteeg is te zien dat er in 2005, en ook 2010, dus voordat het festival werd gehouden, meer heide-vegetatie aanwezig was dan in 2017-2019. Vier jaar na de start van het festival op dit terrein (2015) is er een ecologisch onderzoek gedaan. Dit onderzoek is gebruikt ter onderbouwing van de huidige vergunning. De conclusie van dat onderzoek was dat het habitattype H2310 ( Stuifzandheide met struikhei) nog maar op beperkte schaal aanwezig was. ' Het onderzoek heeft aangetoond dat op het festivalterrein op beperkte schaal het habitattype H2310 voorkomt. In het grootste deel van het terrein is het habitattype verdwenen en er komt nu een schrale graslandvegetatie voor dat niet gerekend kan worden tot een habitattype. 

Met betrekking tot de huidige Wnb vergunning heeft de fractie van de Partij voor de Dieren een aantal vragen:

 • Kan er een verband zijn tussen het nauwelijks meer voorkomen van het habitattype H2310 in 2015 en de vier voorgaande edities van het festival? Zo nee, hoe kunt u dat uitsluiten?
 • Welke partij (SBB, festivalorganisatie, provincie) acht GS verantwoordelijk voor het herstel van het habitattype van het terrein?
 • Zijn er tussen 2011 en 2015 pogingen gedaan om de habitat op het terrein te herstellen?
 • Is de ontwikkeling van het gebied vanaf 2011 tot 2015 gemonitord?
 • Is er op het terrein de afgelopen 10 jaar gemaaid met een machinale maaier?
 • Hebben de recente ontwikkelingen met betrekking tot de PAS invloed op deze langjarige vergunning?
 • Heeft de provincie voorafgaande aan het festival (dus voor 2011) een ecologisch onderzoek gedaan van het terrein? Zo ja, kunt u ons die resultaten toesturen? Hoe was het toen gesteld met de habitattype H2310? Zo nee, waarom is er voor 2015 geen ecologisch onderzoek gedaan?
 • Golden er voor 2017 afspraken tussen provincie, terreinbeheerder en festivalorganisatie over mitigerende maatregelen (bijvoorbeeld vlonders aanbrengen en het plaggen van het terrein)? Zo ja, waaruit bestonden die afspraken dan? Zo nee, waarom zijn die afspraken niet gemaakt?
 • Wordt er door de provincie ook gekeken naar de effecten op de natuur op langere termijn?
 • Waarom heeft de provincie in 2017 in één keer een vergunning afgegeven voor zes jaar?
 • Bij bestudering van de vergunning en de achterliggende documenten kunnen we geen gegevens vinden over de effecten op de fauna in het gebied. Is er in de afgelopen 10 jaar onderzoek gedaan naar de fauna (met name broedende vogels, vleermuizen en reptielen) in het gebied? a. Zo ja, wanneer is dat onderzoek dan uitgevoerd en kunnen wij de resultaten daarvan ontvangen? Zo nee, waarom is dat niet onderzocht? Gaat u dat nog alsnog onderzoeken?
 • Worden de effecten op de fauna ook gemonitord? Zo ja, kunnen wij de resultaten daarvan ontvangen? Zo nee, waarom gebeurt dat niet? Gaat u dat nog alsnog doen?
 • In het evaluatie-overleg op 30 januari 2015 tussen o.a. SBB, organisatie, provincie staat: ´ Het FestiValderAa loopt tegen zijn grenzen aan (mensen, natuur) en daar kan/wordt het bevoegdgezag (gemeente en provincie) op aangesproken. Rond die tijd was er een maximaal bezoekersaantal van 6000 bezoekers verspreid over drie dagen. In de vergunning van 2017 wordt de grens gelegd bij maximaal 9500 bezoekers verspreid over drie dagen. Waarop is de grens bij 9500 bezoekers gebaseerd?
 • Het festival is kleinschalig en akoestisch begonnen, momenteel is er ook veel versterkt geluid. Waar trekt de provincie de grens als het gaat om geluidsoverlast in relatie met de faunaen het welzijn van de omwonenden?
 • Tijdens het overleg in 2015 wordt ook gesproken over ´alternatieven voor het festivalterrein Heidesteeg met ingang van editie 2016´. Waarom is er met ingang van editie 2016 uiteindelijk niet gekozen voor een alternatieve locatie?
 • Weet de provincie of er op dit moment alternatieve locaties onderzocht worden?
 • Een mogelijke alternatieve locatie van het festival zou naast camping De Vledders kunnen zijn. De vegetatie bestaat uit gras en zou door de ligging minder geluidsoverlast voor omwonenden veroorzaken. Wat is de mening van GS over de locatie naast camping De Vledder als alternatief voor de Heidesteeg?
 • De evenementenvergunning voor de editie 2019 (tot en met editie 2021) is door de gemeente Aa en Hunze verleend op 28 juni 2019, slechts 7 dagen voor aanvang van het festival. Aangezien de termijn van bezwaar maken zes weken is, was het voor inwoners dus onmogelijk om gehoord te worden voor de aanvang van het festival. 18. Wat is de mening van GS over deze gang van zaken?

Thea Potharst, Partij voor de Dieren Drenthe"

 

Betrokken statenleden

T. Potharst
T. Potharst Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen