Motie vreemd aan de orde van de dag: Aanwijzing NV-gebieden

Gepubliceerd op: 14 februari 2024 19:02

In de Statenvergadering van 14 februari is een motie van BBB en VVD aangenomen over onduidelijkheid bij aanwijzing NV-gebieden.

Constaterende dat

  • De huidige aanwijzing van Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-Gebieden) gebaseerd is op gedeeltelijk verouderde gegevens;
  • Deze aanwijzing leidt tot extra beperkingen en hogere kosten voor de agrarische sector
  • Deze beperkingen verder gaan dan de begrenzingen die door de Europese Unie zijn gesteld;
  • Het effect van de recent ingestelde bufferstroken nog niet bekend is; ¡ De exacte plaatsbepaling van de NV-gebieden op de gebiedskaart niet goed inzichtelijk is.

Overwegende dat:

  • Een accurate en eerlijke bepaling van NV-Gebieden essentieel is om zowel het milieu te beschermen als de agrarische sector te ondersteunen;
  • De gebruikte meetgegevens zijn verouderd en daarmee geen recht doen aan de inspanningen die door individuele landbouwers zijn geleverd om uitspoeling van nutriënten terug te dringen.
  • Het noodzakelijk is dat nationale regelgeving in lijn is met de Europese richilijnen en niet nodeloos restrictief is voor de agrarische sector.

Spreekt uit dat:

  • De huidige aanwijzing van NV-Gebieden onvoldoende rekening houdt met de realiteit en de effecten voor de agrarische sector en bijgesteld dient te worden.


Verzoekt de Gedeputeerde Staten:

  • ln contact te treden met het ministerie van LNV om aan te dringen om de NV-gebieden aan te wijzen op basis van actuele gegevens.

De motie is aangenomen met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen.