Motie: Verkenning extra middelen Cultuurnota

Gepubliceerd op: 10 juli 2024 15:07

In de Statenvergadering van 10 juli is een motie aangenomen van de ChristenUnie, PvdA, Volt, CDA, JA21, Sterk Lokaal, Lijst Pormes en D66.

Overwegende dat:

  • Cultuur Drenthe maakt;
  • Ons culturele aanbod en erfgoed bijdragen aan de identiteit en aantrekkingskracht van de provincie;
  • We in Drenthe zuinig willen zijn op onze culturele basisinfrastructuur en deze willen versterken;
  • We - zoals in het voorwoord van de Cultuurnota staat - graag de helpende hand bieden wanneer problemen worden voorzien;

Constaterende dat:

  • Het Platform Drentse musea kleine musea de helpende hand biedt en het college met hen in gesprek blijft;
  • Meerdere organisaties in de inspraaknota aangeven in de knel te komen;
  • Meerdere organisaties door het advies van de Raad voor Cultuur mogelijk geen rijkssubsidie meer krijgen;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe om:

  • Zich nog eens te bezinnen op de vraag of gezien alle reacties, in de inspraaknota en tijdens de Statencommissie 26 juni 2024, de budgetten voor het Naoberschapsfonds en voor het Platform Drentse Musea toereikend zullen zijn;
  • Te onderzoeken of er een cofinancieringsfonds opgezet kan worden voor musea die nu niet de status van provinciaal belang hebben, dat financieel kan ondersteunen bij incidentele investeringen;
  • Indien dat nodig en wenselijk blijkt, bij de begroting voor 2025 PS te dienen met een voorstel voor ophoging van het budget voor de Cultuurnota;

Deze motie is aangenomen met algemene stemmen.