Motie: uitbreiding van woningbouw buiten de kernen

Gepubliceerd op: 14 februari 2024 19:02

In de Statenvergadering van 14 februari is een motie van Sterk Lokaal Drenthe, BBB, JA21, VVD en CDA aangenomen over woningbouw buiten de kernen.

Constaterende dat:

 • De leefbaarheid en economie op het platteland zal snel afnemen als  jongeren de dorpen verlaten
 • De jeugd en jongeren graag op het platteland willen blijven wonen.
 • Er op dit moment onvoldoende mogelijkheden zijn tot woningbouw binnen de kernen.
 • De dorpen vergrijzen als er niet gezorgd wordt voor voldoende nieuwe woningen voor jongeren.
 • om voorzieningen te behouden is het essentieel dat er jonge gezinnen in de dorpen wonen.

Overwegende dat: 

 • Er in de startnotitie staat verwoord dat er primair gekozen wordt voor inbreiding binnen de kernen.
 • De startnotitie een document is die als leidraad geldt voor de contourennota en de ontwerpvisie en hiermee de toon wordt gezet
 • Uitbreiding soms de voorkeur geniet vanwege de leefbaarheid in de kernen van onze dorpen en steden
 • De gemeente staat het dichtst bij de inwoners en hun advies zou voor de provincie zwaar wegend moeten zijn.

Verzoekt het college:

 • In de startnotitie op te nemen dat uitbreiding mogelijk is als de gemeente gegronde redenen aandraagt en dat draagvlak van de gemeenschap onderdeel uitmaakt van de totstandkoming van de onderbouwing.
 • Deze positieve grondhouding ook te verwoorden in de opvolgende documenten.
 • Dit alleen mogelijk te maken als landbouwgrond bestemd voor woningbouw alleen op vrijwillige basis verkregen wordt. 

De motie is aangenomen met 32 stemmen voor en 9 stemmen tegen.