JA21: "Kosten drugsdumping"

Gepubliceerd op: 25 mei 2022 14:05

Op 25 mei zijn vragen van JA21 binnengekomen over kosten drugsdumping.

"Drugsproductie verschuift zich steeds vaker naar het Noorden en dus ook naar Drenthe. Zeker de productie van synthetische drugs. Naast het gegeven dat synthetische drugs uiterst verslavend en destructief is voor mensen, gezinnen en gemeenschappen is er ook een restproduct, namelijk drugsafval. De Provincie Drenthe subsidieert 100% van de kosten betreffende het opruimen van drugsafval bij natuurlijke rechtspersonen en 50% van de kosten bij bestuursrechtelijke rechtspersonen. Beide met een plafond van EUR 15622,-. JA21 maakt zich zorgen om de beperkingen van deze subsidieregeling. Wanneer er een financieel plafond zit aan de subsidiëring van het opruimen van drugsafval kan een slachtoffer van illegale dumping een mogelijke financiële prikkel ervaren gevonden drugsafval niet te melden (en dus op te laten ruimen). Immers, verschillende rechtspersonen kunnen zelf ook financieel ernstig geraakt worden door het melden van andermans illegale dumping.

Wij stellen u hierover de volgende vragen:

  • Hoe vaak is het sinds 2019 voorgekomen dat de subsidiëring van de provincie Drenthe ontoereikend was om de gehele rekening te dekken voor het ruimen van drugsafval?
  • Is de totale subsidiepot de afgelopen jaren toereikend geweest? Zo ja, overweegt u dan om de financiële beperkingen van de subsidie (deels) weg te nemen, aangezien er ruimte is binnen het huidige budget voor een ruimhartigere en rechtvaardigere subsidieregeling?
  • Heeft u signalen ontvangen dat drugsafval niet gemeld wordt en/of eerst is verplaatst eer men de drugsdumping meldt bij de daartoe aangewezen instanties?
  • Bent u het principieel met JA21 Drenthe eens dat illegale dumpingen van drugsafval een maatschappelijk probleem betreft en dat natuurlijke rechtspersonen die daar slachtoffer van zijn niet persoonlijk financieel nadeel mogen ervaren?

Thomas Blinde
Fractievoorzitter JA21."