search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

GroenLinks: "Maatregelenpakket stikstofproblematiek in woningbouw- en infrastructuur en voor PFAS-problematiek"

Op 29 november heeft de fractie van GroenLinks vragen gesteld over het Maatregelenpakket stikstofproblematiek in woningbouw- en infrastructuur en voor PFAS-problematiek.

"Onze fractie heeft kennisgenomen van de genoemde kamerbrief. In deze kamerbrief is onder de paragraaf "perspectief natuur" te lezen: "Het kabinet erkent echter ook dat we moeten kijken naar de manier waarop we met natuur omgaan. Zo kan bijvoorbeeld de kwaliteit van sommige kleine Natura 2000-gebieden door hun omvang en ligging structureel zwak zijn en blijven, zelfs wanneer de hiervoor genoemde herstelmaatregelen worden getroffen. Daar waar dat aan de orde is, zal worden bekeken of de beschermde status moet worden aangepast".

Ook op andere plekken luidt de oproep de beschermingsgraad van en in Natura 2000 gebieden aan te passen. De Fractie van GroenLinks is van mening dat natuur zeer belangrijk is voor de leefbaarheid van Drenthe en ook economisch van grote waarde is vanwege onze grote recreatieve sector. Daarbij is de fractie van GroenLinks van mening dat de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. over de PAS geen ruimte biedt om de beschermingsgraad naar beneden bij te stellen. De RvS oordeelt juist dat er natuurherstel plaats moet vinden.

De fractie van GroenLinks is trots op de Drentse natuurgebieden van Europese topkwaliteit. Zeldzame plant- en diersoorten hebben hier hun plek en dienen te worden beschermd. Dat hebben we als maatschappij o.a. gedaan door ze op plekken de Europese Natura2000-status toe te kennen. Hiermee komt de verplichting de kwaliteit van deze leefgebieden te behouden en te versterken. Op dit moment lopen we aan tegen de grenzen die dit met zich meebrengt voor ontwikkelingen in allerlei sectoren. Balans in ons ruimtegebruik vergt ook een stem voor biodiversiteit. Voor GroenLinks staan noch de doelen, noch de locaties van Natura2000-gebieden ter discussie. De oplossing van de huidige situatie is helder: we roepen op méér te investeren in natuurversterking, waardoor we de ontwikkeling van alle sectoren weer op gang kunnen brengen.

Naar aanleiding van genoemde kamerbrief heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Is het college van mening dat een grotere bescherming en herstel van natuur aan de orde is na de uitspraak van de Raad van State over de PAS?
  • Is het college met GroenLinks van mening dat de natuur in Drenthe van groot belang is voor de toeristisch-recreatieve sector; de grootste economische sector van Drenthe?
  • Hoe kijkt het college aan tegen het ter discussie stellen en eventueel aanpassen van de beschermde status van Natura2000-gebieden?
  • Ziet het college mogelijkheden voor versnelling van Natuur Netwerk Nederland om zo de natuur in Drenthe robuuster te maken en te werken aan biodiversiteitsherstel en -versterking; zo ja welke, zo nee waarom niet.

Namens de fractie van GroenLinks,

Elke Slagt-Tichelman en Erwin van Liempd"

Betrokken statenleden

E. Slagt Tichelman
E. Slagt-Tichelman Statenlid MEER INFO
E.e.a.a. Van Liempd
E.E.A.A. van Liempd Commissielid (niet zijnde statenlid) MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen