search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Uitspraak in hoger beroep Gerechtshof ’s-Hertogenbosch Enexis"

Op 1 september heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over de Uitspraak in hoger beroep Gerechtshof 's-Hertogenbosch Enexis versus Pottendijk.

"Op 28 juli j.l. heeft het gerechtshof in 's-Hertogenbosch in hoger beroep bepaald dat Enexis Netbeheer B.V. niet verplicht kan worden het door energiepark Pottendijk (Emmen) in de toekomst te genereren elektrisch vermogen daadwerkelijk te transporteren, omdat zulks gegeven de netcapaciteit technisch onmogelijk is. Daarmee wordt het functioneren van het energiepark de facto onmogelijk gemaakt. De FVD Statenfractie heeft voor dergelijke capaciteitsproblemen al bij herhaling uitdrukkelijk gewaarschuwd en wel voor het eerst tijdens de Statenvergadering van 9 oktober 2019. Aangezien die waarschuwingen door uw College stelselmatig in de wind zijn geslagen – er is immers geen enkele beleidsmaatregel uit voortgevloeid – hebben wij naar aanleiding van de bovengenoemde uitspraak de volgende vragen:

  • Is Uw College het met ons eens dat door bovengenoemde uitspraak energiepark Pottendijk de facto op slot wordt gedraaid en dat zulks kapitaalvernietiging en landschappelijke vervuiling op grote schaal betekent? Zo nee, op welke gronden verschilt Uw College met ons van mening?
  • Is Uw College met ons van mening dat een en ander voorkomen had kunnen worden als bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag destijds rekening was gehouden met de bestaande netcapaciteit en door Enexis aangegeven maximaal haalbare uitbreidingsmogelijkheden? Zo nee, op welke gronden verschilt Uw College met ons van mening?
  • Is Uw College voornemens om bij vergelijkbare vergunningsaanvragen in de toekomst wel rekening te houden met de onder 2 genoemde randvoorwaarden? Zo ja, op welke wijze denkt uw College dit in de praktijk te gaan realiseren? Zo nee, waarom niet?

Forum voor Democratie,

Thomas Blinde, fractievoorzitter en J.W. Drukker, statenlid "

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen