search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Kappen van bomen"

Op 9 september heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over het kappen van bomen.

"De Universiteit van Wageningen stelt dat er in Nederland in vier jaar tijd (2013 - 2017) dik drieduizend hectare bos verdwenen. Een afname van 0,36 procent per jaar, percentueel een sterkere teruggang dan de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud (0,24 procent). Bovendien liggen er in het gehele land op dit moment plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de provincies voor ons onderzoek naar bomenkap. Op grond van deze informatie is FvD bezorgt ter zake de tegenstrijdige boodschap die uitgaat van de klimaathysterie die burgers de komende 30 jaar honderden miljarden gaat kosten enerzijds en het gebrek aan moreel besef dat houtkap op deze schaal grote invloed heeft op het draagvlak voor milieumaatregelen anderzijds. Deze voornoemde tegenstelling komt bij de burger onrechtvaardig en hypocriet over en is bijna niet uit te leggen.

Derhalve heeft FvD de navolgende vragen.

  • Afbakening van de verantwoordelijkheid van de provincie inzake bomenkap. FvD verzoekt het college om alle statenleden een lijst te verstrekken van alle gebieden waar de provincie verantwoordelijk is voor het afgeven van kapvergunningen. FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin is opgenomen over 2018 en 2019 wat alle – ter zake het afgeven van kapvergunningen – de vigerende wet en regelgeving in combinatie met van toepassing zijnde beleidsplannen zijn, en welke er in het komende jaar (2020) al zijn gepland;
  • Redenen voor de kap.Grofweg wordt er in Nederland om twee redenen gekapt: om het bos te verjongen en om plaats te maken voor andere natuur. Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van "bos verjonging"? Wat is het percentage kapvergunningen dat wordt afgegeven op grond van "ruimte geven aan de overige natuur"? FvD verzoekt het college om alle statenleden een overzicht te verstrekken waarin de overige voornaamste redenen voor de kap van bomen is weergegeven (gebaseerd op de motivatie gesteld in de aanvragen).
  • Landelijke programma's en uitrol in de provincie Drenthe. De bos & klimaat-pilots zijn een eerste belangrijke stap in de realisatie van de klimaatambities van het kabinet. De pilots zijn gericht op demonstratie: nieuwe ervaringen opdoen en leren over onder andere technische en economische haalbaarheid, op te nemen in een toolbox. Dit schept een basis voor een grotere uitrol in de daaropvolgende jaren. De pilots in 2018 zijn sterk gericht op uitvoering, met componenten zoals monitoring, rapportagevereisten, LULUCF en communicatie. 14 pilots op tientallen locaties zijn geïdentificeerd in de bestaande bosbouw, in nieuwe bossen en in de houtketen. 38 partners uit de Nederlandse sector werken hierin samen en zijn op 1 juni 2018 gestart. Voorbeeldprojecten richten zich op bijv. regeneratie met nieuwe soorten, kleine bosaanplantingen, agroforestry, instellen van reservaten, combinaties van bossen met b.v. wateropslag, bouwen met hout, biomassa van hagen en kleine bossen en meer. Zijn er in de provincie Drenthe De bos & klimaat-pilots uitgevoerd? Zo ja, waar zijn deze gehouden? Wat zijn de resultaten?Doet de provincie Drenthe mee in enig project in het kader van bosbeheer? Zo ja, welke? Zijn er kosten gemaakt voor de projecten? Zo ja, welke?
  • Inkomsten samenhangend met de kapvergunningen. Wat zijn de inkomsten die de provincie heeft verkregen in 2018 en 2019 uit het verstrekken van de kapvergunningen? Zijn er overige inkomsten uit commerciële activiteiten gerelateerd aan bomenkap – zoals bijvoorbeeld (maar niet uitputtend benoemt) maken van pellets ten behoeve van verbranding enz. - die de provincie in diezelfde periode heeft verkregen als gevolg van de gekapte bomen?
  • Uitgaven samenhangend met bosbeheer en kapvergunningen. Frits Mohren, hoogleraar bosecologie (WUR) stelt dat "Natuurbeheer wordt grotendeels gedreven door subsidies. Organisaties als Staatsbosbeheer zijn flink gekort op hun toelagen. In het kader van Natura 2000 is Europees geld beschikbaar. 'Dat drijft tot activiteit en ingrijpen'." Zijn er door de provincie Drenthe tussen 2014 en 2018 subsidies verstrekt aan private partijen dan wel NGO's terzake natuurbeheer? Zo ja, kan het College een overzicht opstellen en aan alle statenleden laten vertrekken met de bedragen, aan wie het bedrag is overgemaakt met welk doel en wat de resultaten zijn?

Namens de fractie van de Forum voor Democratie

Hendrikus Velzing"

Betrokken statenleden

H. Velzing
H. Velzing Statenlid MEER INFO

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen