search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Forum voor Democratie: "Gezondheidsschade t.g.v. windturbines"

Op 19 januari heeft de fractie van Forum voor Democratie vragen gesteld over Gezondheidsschade t.g.v. windturbines.

"In Nederland is het voorzorgprincipe voor de overheid vastgelegd in de artikelen 21 en 22 in het hoofdstuk grondrechten van onze Grondwet. Vanaf 2010 wordt de Nederlandse overheid in toenemende mate verweten onvoldoende invulling te geven aan beide grondrechten en zich te onttrekken aan zijn voorzorgplicht. Dit is vooral het geval ten aanzien van de risico's waaraan mensen worden blootgesteld die wonen nabij industriële windturbines. Sinds 2010 zijn door de centrale overheid de afstanden tot bewoning dermate naar beneden bijgesteld dat deze tot de laagste van Europa behoren. Onze provinciale overheid heeft zich over de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid ten gevolge hiervan onvoldoende bekommerd. Inmiddels is in de medische en juridische literatuur het aspect schade voor de gezondheid ten gevolge van windturbines nationaal en internationaal niet meer te loochenen. In de afgelopen 10 jaren heeft een groot aantal wetenschappers gepleit zorgvuldiger om te gaan met de gezondheid van de mens in de planning en besluitvorming rond de aanleg van windturbine parken. Vandaag heeft de landelijke organisatie Democratisch Energie Initiatief een rapport geschreven door een medische redactie hierover uitgebracht. Hierover stelt mijn fractie aan het college van Gedeputeerde Staten en aan de CdK als zelfstandig bestuursorgaan volgende vragen. Het rapport is als bijlage bij de vragen gevoegd voor de CdK, GS en de Provinciale Staten.

Vragen:

  • Voelt de CdK in haar overkoepelende bestuurlijke rol voor de uitvoering van en naleving van wetgeving die de gezondheid van de inwoners beoogt te bevorderen en te beschermen?
  • Hoe heeft of hoe gaat de CdK dat tot uitdrukking brengen met betrekking tot de realisatie van de voorzorgplicht zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en in EU-richtlijnen?
  • Hoe gaat de CdK haar eigenstandige verantwoordelijkheid nemen op grond van het beginsel gemeenschapstrouw vastgelegd in het EU oprichtingsverdrag ten aanzien van de EU-richtlijnen die strekken tot zorgvuldig onderzoek vooraf te plegen aan besluitvorming over windturbineparken om te garanderen dat het bestaande beschermingsniveau voor mens en milieu niet aangetast wordt?
  • Wil het college van GS het bijgevoegde rapport ten behoeve van agendering in de provinciale staten voorzien van haar pré-advies en daarbij in willen meenemen a) hoe de risico's voor gezondheidsschade voor de inwoners van de Veenkoloniën tgv de bouw van de nieuwe windtubineparken (zoals in de Monden) uitgesloten kunnen worden? b) hoe met medici deze problematiek gezamenlijk aangepakt kan worden en met deze beroepsgroep dasrover een medische conferentie te beleggen? c) hoe voor het bestrijden en voorkomen van de gezondheidsschade ten gevolge van windturbines en vergelijkbare industriële installaties middelen kunnen worden gecentraliseerd in een (schade)fonds Windturbinesyndroom?

Namens de fractie van Forum voor Democratie,

Hendrikus Velzing"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen