search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

D66 en Partij voor de Dieren: "pilot onderzoek naar duurzame bollenteelt en gewasbescherming"

De fracties van D66 en Partij voor de Dieren hebben op 16 april vragen gesteld over de pilot onderzoek naar duurzame bollenteelt en gewasbescherming.

"D66 en PvdD maken zich zorgen over de participatie (of het ontbreken er van) van inwoners bij de pilot onderzoek naar Duurzame bollenteelt en gewasbescherming. In de commissievergadering OGB van 7 april jl. heeft de fractie van D66 vragen gesteld n.a.v. bovengenoemde brief van Meten=Weten waarin wij een grote machteloosheid en radeloosheid van inwoners lezen. De antwoorden die we hebben gekregen geven ons onvoldoende duidelijkheid op de gestelde vragen en de inhoud van de genoemde pilot.

  • Waarom kan er niet meer duidelijkheid worden gegeven rondom de inhoud van de pilot?
  • Waarom is Meten=Weten niet betrokken bij de opzet van de pilot?
  • Wat is de stand van zaken van de pilot?
  • In de brief wordt ook het rapport Uitgesproken genoemd. Worden de uitkomsten genoemd in dit rapport meegenomen in de opdracht van de pilot? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

In de brief van dhr. Jumelet aan Meten=Weten wordt de pilot beschreven. De aanvraag bij LNV voor het opzetten van een regionaal pilotproject in Drenthe behelst de volgende drie onderdelen: 1. Kennis ontwikkelen die leidt tot een fundamentele verduurzaming van de lelieteelt, zoals weerbare rassen en een gezondere bodem. 2. Komen tot het gebruik van een gewasbeschermingsmiddelenpakket met een zo laag mogelijke milieubelasting en 3. Bevordering van de dialoog tussen de telers en omwonenden, zodat een open gesprek ontstaat met wederzijde kennisdeling en begrip voor elkaars situatie.

  • Waarom is de opdracht zo beperkt opgezet?

Vele omwonenden hebben zich verenigd in de groep Meten=Weten. Binnen Meten=Weten is veel kennis opgebouwd over deze thematiek.

  • Waarom wordt Meten=Weten niet genoemd als gesprekspartner in deze pilot?
  • Omwonenden is te beperkt. De problematiek rondom lelieteelt treft meer mensen dan alleen de omwonenden. Waarom is de opdracht beperkt tot omwonenden als gesprekspartner?

Namens de fracties van Partij voor de Dieren en D66,
Renate Zuiker, 
Anry Kleine Deters.

 

"

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen