CDA: "Veiligheidsrisico’s invoer drugs Noord-Nederland"

Gepubliceerd op: 09 mei 2022 15:05

Op 9 mei heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over 'veiligheidsrisico's invoer drugs Noord-Nederland'.

"In het hoofdartikel van het Dagblad van het Noorden d.d. 9 mei 2022 wordt door de Hoofdofficier van Justitie van het Parket Noord-Nederland gewaarschuwd voor de toenemende risico's rondom het transport en vervaardigen van drugs in Noord-Nederland. Omdat onder andere de controle in de Rotterdamse havens op zeecontainers is geïntensiveerd is er mogelijk sprake van een verschuiving van criminele activiteiten in de richting van de havens in Noord-Nederland. Met name de ondermijnende ontwikkelingen in Delfzijl en Lauwersoog maar wellicht ook in de binnenhaven van Meppel vragen aandacht. De hoofdofficier vraagt tenslotte aandacht voor de problemen in de zogenaamde justitieketen voor wat betreft de afdoening van strafzaken. De doorlooptijd in strafzaken neemt onverantwoord toe met alle gevolgen van dien.

Het CDA heeft voortdurend aandacht voor de zogenaamde veiligheids- en handhavingsketen in Drenthe. Een hoge prioriteit op opsporing en handhaving van strafbare feiten blijft daarbij cruciaal evenals goede preventie. Daarom de volgende vragen:

  • Herkent het College van GS het beeld dat wordt geschetst door de HOVJ Mr. Greive?
  • Is er bij het RIEC een analyse waaruit de toegenomen risico's voor de havens in Noord-Nederland blijkt met betrekking tot drugstransport en –productie? Indien bovenstaande vraag met ja is beantwoord, zijn er dan nog mogelijkheden om te komen tot verscherpt toezicht in de havens van Noord-Nederland en speelt dit ook in Meppel?
  • Kan vanuit een wens tot verscherpt toezicht het Ministerie van Justitie en Veiligheid vergelijkbare scanapparatuur als gebruikt in de haven van Rotterdam ook situeren in de havens van Noord-Nederland? Dit desnoods met het inroepen van steun vanuit Frontex ten gunste van controle op de buitengrenzen?
  • Welke acties en effecten m.b.t. doorlooptijden in de strafrechtketen zijn te verwachten?
  • Kan de behoefte tot meer zittingscapaciteit en een snellere afdoening van (straf)zaak ten gunste van de rechtbankvestiging in Assen worden gebracht? Het behoud en een eventuele uitbreiding van die vestiging is om immers om meerdere redenen gewenst?

Namens de CDA-Statenfractie, Bart van Dekken"