search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Drents parlement stemt in met RES 1.0

Het Drents parlement heeft op 2 juni 2021 ingestemd met de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) Regio Drenthe. In de RES 1.0 staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Een ruime meerderheid van het Drents parlement stemde in met het (geamendeerde) voorstel: met 29 stemmen voor en 10 stemmen tegen is de RES 1.0 Regio Drenthe aangenomen. Bekijk hier het debat over de RES 1.0 terug en zie hoe de fracties gestemd hebben. 

Tijdens de behandeling van de Regionale Energiestrategie zijn 1 amendement en 6 moties in stemming gebracht:

Amendement: verwijderen juridische afdwingbaarheid

De fracties VVD, Sterk Lokaal Drenthe, PVV, PvdA en CDA hebben een amendement ingediend, waarmee ze voorstellen om de volgende passage uit de RES 1.0 te schappen: 

" Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar Doorzettingsmacht is essentieel om iedereen in de juiste stand te krijgen. Is dit niet het geval, dan zullen collectieve warmteleverende systemen minder snel worden aangelegd. Het is aan de Rijksoverheid om de aanleg hiervan juridisch afdwingbaar te maken. Als een warmtenet wordt aangelegd, is iedereen dan verplicht aan te sluiten? Antwoord op deze vraag is van belang voor de praktische en financiële uitvoerbaarheid en dient daarom in wetgeving te worden vastgelegd."

Het amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen (31 stemmen voor en 8 stemmen tegen).

Motie: maatschappelijk is meer dan megawatts

Draagvlak voor de energietransitie wordt vergroot wanneer lusten en lasten in balans zijn, zo stellen de fracties PvdA, CDA, VVD en D66 in de motie 'maatschappelijk is meer dan megawatts'. Zij verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om in de aanbevelingen richting het Rijk op te nemen dat bij de subsidiëring van duurzame energie meer aandacht moet komen voor de maatschappelijke effecten, zoals werkgelegenheid en ruimtelijke impact. De motie is met ruime meerderheid van stemmen aangenomen (29 voor, 10 tegen). 

Lees hier de gehele motie

Motie: windmolens en vogels

Met de motie 'windmolens en vogels' wordt het college van Gedeputeerde Staten verzocht om te stimuleren dat windmolens in Drenthe zo min mogelijk schade opleveren voor vogels en andere dieren, door toepassing van de nieuwste kennis en technologie met betrekking tot ontwerp en locatie. De motie is ingediend door de Partij voor de Dieren en kreeg steun van verschillende fracties in het Drents parlement (23 stemmen voor, 16 tegen).

Lees hier de gehele motie.

Motie: provinciale afweging 

De ChristenUnie en de VVD stellen in de motie 'provinciale afweging RES' dat Provinciale Staten (PS) in de complexe bestuurlijke samenwerking zoekt naar haar eigen rol en bevoegdheden. Zij zijn van mening dat het past bij de rol en bevoegdheden van PS om te spreken over de verdeling van de energie-opwekking over de gemeenten in de provincie en verzoeken het college dit vraagstuk voor te leggen aan de Drentse Energietafel. De motie is aangenomen met 25 stemmen voor en 14 tegen. 

Lees hier de gehele motie

Motie: jongeren aan tafel

De fracties ChristenUnie, Sterk Lokaal Drenthe, PvdA, VVD en CDA hebben de motie 'jongeren aan tafel' ingediend, waarmee ze de gedeputeerde verzoeken om de Jongerenadviesraad Drenthe een plek aan de Drentse Energietafel te geven. Op deze manier kunnen de jongeren meepraten over hun eigen toekomst. De motie werd positief ontvangen door de fracties en is aangenomen (19 stemmen voor en 10 tegen). 

Lees hier de gehele motie

Motie: betaalbaarheid

De energietransitie heeft impact op de betaalbaarheid van energie voor iedereen in Drenthe. Betaalbaarheid zou meer aandacht moet hebben in de verdere uitwerking van de RES- plannen, aldus de fracties CDA, PvdA en VVD in de motie 'betaalbaarheid'. Het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om waar de verdere uitwerking van RES 1.0 directe gevolgen heeft voor de energievoorziening in woningen, er bij de daarvoor verantwoordelijke overheden op aan te dringen dat dit betaalbaar en woonlasten-neutraal plaatsvindt. De motie is met aangenomen met 27 stemmen voor. 

Lees hier de gehele motie.

Motie: inspanningsverplichting

De fracties VVD, Sterk Lokaal Drenthe en CDA geven in de motie 'inspanningsverplichtng RES Drenthe' aan dat het belangrijk is om bij de realisatie van de opgave in de RES 1.0 vast te houden aan de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie. Zij dragen het college van Gedeputeerde Staten op om de RES 1.0 afspraken te zien als een inspanningsverplichting, waarbij zeker serieus getracht wordt deze te realiseren, maar waarbij vastgehouden wordt aan de bovengenoemde uitgangspunten, ook als de realisatie hierbinnen niet haalbaar blijkt. De motie kreeg met 25 stemmen voor voldoende steun, en is hiermee aangenomen. 

Lees hier de gehele motie.

 


Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen