VVD: 'Data natuur Mantingerveld'

Gepubliceerd op: 24 januari 2022 11:01

Op 24 januari zijn vragen van de VVD-fractie binnengekomen over 'data natuur Mantingerveld'.

"In de OGB vergadering van 12 januari jongstleden refereerde gedeputeerden aan een werkbezoek van het CDA aan het Mantingerveld. Tijdens deze bijeenkomst stelde één van de aanwezigen de volgende vraag;

''Wat is het effect van het stoppen van enkele veehouderijbedrijven, die grenzen aan het Mantingerveld, jaren geleden?'' Natuurmonumenten moest hierop het antwoord schuldig blijven. Na onderzoek van de VVD fractie blijken heel veel gegevens, onder andere van het Mantingerveld, opgeslagen te liggen bij de Nationale Databank Flora en Fauna NDFF. 'Ruim 150 miljoen waarnemingen van planten- en diersoorten in Nederland zijn in de NDFF opgenomen. Daarmee is de NDFF dé natuurdatabank van Nederland. De databank wordt bijvoorbeeld geraadpleegd bij het opstellen van plannen voor natuurbeleid en natuurbeheer, het plannen van ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek'.

  • Is het bij het college bekend dat 150 miljoen waarnemingen van de natuur, onder andere van het Mantingerveld, liggen opgeslagen bij het NDFF? Kan het collega aangeven hoeveel van deze 150 miljoen waarnemingen het Mantingerveld betreffen?
  • Is het bij het college bekend dat al deze data bij NDFF niet openbaar beschikbaar zijn? Zo ja, kan het college ons uitleggen waarom al deze natuurgegevens niet openbaar zijn?
  • Maakt het college gebruik van de gegevens van NDFF? Zo ja, wil het college deze informatie met ons delen? Zo nee, wat is dan de reden dat het college geen gebruik maakt van de gegevens van NDFF?
  • Natuurmonumenten beheert het Mantingerveld en constateert dat het aantal insecten en plantensoorten sterk is afgenomen. Volgens NM zijn sommige planten en insecten helemaal verdwenen of er is nog maar 25% procent van over. Beschikt het college over deze rapportages van NM over het Mantingerveld, waarin de soorten expliciet worden genoemd, alsmede de oorzaken van verdwijnen zijn onderzocht?
  • Kan het college aangeven wat het effect voor de natuur is van het opkopen van bedrijven rondom het Mantingerveld? Zo ja, welke data ligt hier ligt hier aan ten grondslag?

Namens de VVD fractie,
Johan Moes"