VVD: "Woningbouw in het landelijk gebied"

Gepubliceerd op: 07 mei 2024 12:05

Op 7 mei heeft de fractie van VVD vragen gesteld over woningbouw in het landelijk gebied.

"In onze provincie bieden we al jaren de mogelijkheid aan stoppende agrariërs om een of meerdere woningen te bouwen ter compensatie voor de sloop van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bij vrijwillige bedrijfsbeëindiging. De zogenoemde provinciale ruimte-voor-ruimte regeling. In de ogen van de VVD-fractie een mooie regeling die bijdraagt aan een vitaal platteland én de woningbouwopgave. Recentelijk hebben diverse geluiden onze fractie bereikt waaruit blijkt dat - door de komst van de Rijksregeling landelijke vrijwillige beëdigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus) - onduidelijkheid is ontstaan of compensatiewoningen nog steeds mogelijk zijn in combinatie met deze regelingen. Onduidelijkheid over mogelijke toekomstperspectieven in een tijd dat agrariërs al veel onzekerheden hebben, vindt de VVD-fractie zeer ongewenst. De lbv en lbv-plus regelingen kennen een behoorlijke tijdsdruk. Het doel van deze schriftelijke vragen is snel duidelijkheid scheppen voor de sector in Drenthe. De VVD vindt het belangrijk dat in een tijd van woningnood alle kansen worden benut om woningbouw te realiseren. In de ruimte-voor-ruimte regeling zien wij een mooie win-win tussen een impuls voor de woningbouw en voor het leefbaar en vitaal houden van ons landelijk gebied enerzijds en anderzijds biedt de regeling een impuls aan de transitieopgave van het landelijk gebied. Zo biedt het de vrijwillig stoppende agrariër meer financiële slagkracht in het stoppen en op een passende manier her te bestemmen. We maken ons dan ook zorgen dat door de komst van de lbv en lbv-plus regelingen de bouw van compensatiewoningen mogelijk op de tocht kunnen komen te staan. Uit navraag aan het adres van het ministerie LNV blijkt dat de Rijksoverheid de keuze om deze regelingen te mogen combineren met het inzetten van deze vrijgekomen sloopmeters voor compensatiewoningen over laat aan provincies en gemeenten.

Onze vragen:

  • Heeft GS ook geluiden gehoord en/of concrete verzoeken ontvangen (graagonderscheid maken in het antwoord) – al dan niet via een gemeente - van agrariërsdie gebruik willen maken van de Lbv of Lbv-plus en dit willen combineren met deruimte-voor-ruimte regeling?
  • Wat is het standpunt van GS omtrent toepassing van de ruimte-voor-ruimte regelingin combinatie met de Lbv en Lbv-plus? Maakt GS hierin onderscheid tussen Lbv en Lbv-plus? 

De Provinciale Omgevingsverordening Drenthe schrijft niet voor dat de ruimte-voor-ruimte regeling enkel geldt bij bedrijfsbeëindiging, maar ook geldt voor "bedrijfsmatige of maatschappelijk bebouwing dat de functie heeft verloren". In het verlengde van bovenstaande, hieronder een verbredende vraag:

  • Wat is het standpunt van GS omtrent toepassing van de ruimte-voor-ruimte regelingbij omschakeling van de bedrijfsvoering; waarbij wel de veestallen worden gesloopt(kerncriteria ruimte-voor-ruimte regeling), maar bijvoorbeeld de agrarischebedrijfsvoering wordt omgeschakeld van veehouderij naar akkerbouw?

Zowel de Lbv als de Lbv-plus bieden de ruimte - onder voorwaarden – om de bedrijfsvoering om te schakelen van veehouderij naar akkerbouw. Hierdoor is onzev verwachting dat ook deze ontwikkelrichting meer gaat ontstaan binnen onze provincie.

Namens de fractie van de VVD,

Kees Vianen
Lisa Martens-Schuitema"