VVD: "Wolven"

Gepubliceerd op: 07 december 2021 15:12

Op 7 december heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over wolven.

"In 2021 is het aantal aanvallen op landbouwhuisdieren in Drenthe verder gestegen ten opzichte van 2020. Daarnaast is recent bekend gemaakt dat er in het Drents Friese Wold een wolvenpaar aanwezig is. De verwachting van de onderzoekers is dat het aantal wolven in ons land snel gaat toenemen. In Nederland is er ruimte voor maximaal 438 wolven, zo is de schatting op basis van eerdere onderzoeken. Alle wolven die door Drenthe trekken of zich hier vestigen komen vanuit Duitsland. Aangezien de meeste wolven vanuit Noord-Duitsland komen kunnen we in Drenthe de komende jaren veel wolven, al dan niet op doorreis, verwachten.


''In het monitoringsjaar 2020-2021 zijn in Duitsland 157 wolvenroedels, 27 paartjes en 19 solitaire levende wolven waargenomen. In 149 roedels is voortplanting aangetoond met als resultaat minimaal 556 jonge welpen. Het zwaartepunt van de Duitse wolvenpopulatie ligt in Noordoost-Duitsland, hoewel het aantal wolven ook toeneemt in andere delen van Duitsland.'' In Duitsland is het aantal landbouwhuisdieren dat slachtoffer is geworden van de wolf in twee jaar met 92% gestegen.
2018: 2067 landbouwhuisdieren
2019: 2894 landbouwhuisdieren
2020: 3959 landbouwhuisdieren

De VVD fractie heeft mede naar aanleiding van bovenstaande feiten de volgende vragen.

  • Is GS het met ons eens dat we een verdere toename van het aantal wolven kunnen verwachten in Drenthe, gezien de grote groei van het aantal wolven in Duitsland?
  • Heeft GS contact met de Duitste overheden over de komst van de wolf en de gevolgen hiervan? Zo nee, waarom niet en is GS bereid de wolf als onderwerp op de GROS lijst t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten te plaatsen?
  • Het is inmiddels aangetoond dat niet alleen schapen maar ook andere landbouwhuisdieren slachtoffer zijn geworden van aanvallen van de wolf. Is GS bereid de subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen aanvallen van de wolf uit te breiden naar alle eigenaren van buitenlopende koeien, varkens, paarden, pony's, alpaca, enz.?
  • GS heeft aangegeven dat in IPO verband op dit moment gewerkt wordt aan het 'Wolvendraaiboek 2.0'. Welke organisaties en overheden werken allemaal mee aan dit plan en is bijvoorbeeld de schapen sector betrokken bij deze planvorming?
  • Wordt bij wolvendraaiboek 2.0 ook samengewerkt en gebruik gemaakt van de kennis en gevolgen van de komst van de wolf die andere landen al veel langer en meer hebben?
  • Onderdeel van het 'Wolvendraaiboek' is de escalatieladder. Gaat GS de recente aanvallen op schapen in de wolf-werende rasters meenemen in de motivatie van deze escalatieladder?
  • Kan GS aangeven wanneer de grens van aanvallen op schapen in wolf-werend raster wat hun betreft is bereikt?

Namens de VVD fractie,
Johan Moes"