search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: “Stagnering verduurzaming sportverenigingen”

Op 4 maart heeft de SP Statenfractie schriftelijke vragen gesteld over de stagnering van de verduurzaming van sportverenigingen.

“ln een brief van 26 januari 2019 stelde de PvdA fractie een aantal vragen over stagnering verduurzaming sportverenigingen. Over de oorzaak hiervan stelt deze fractie de vraag 'Deelt u de mening van PvdA Drenthe dat het huidige Rijksbeleid zorgt voor deze stagnering?' Het antwoord op deze vraag luidt kortweg 'ja'. Op de lijst van ingekomen stukken voor de komende PS vergadering staat de beantwoording geagendeerd.

Al tientallen jaren is bekend dat de fossiele brandstoffen opraken, dat er sprake is van milieueffecten, en dat het noodzakelijk is over te schakelen op duurzame energie. Vele rapporten zijn sindsdien geschreven over hoe dat vorm zou kunnen krijgen, ondermeer met inschakeling van wind- en zonne-energie. Ook verschenen prognoses welke groei deze energiebronnen mogelijk zouden kunnen krijgen. Dat hierbij ook gelet moet worden op de capaciteit van het elektriciteitsnet was een bekend gegeven. In ieder geval bij Tennet, dat bijvoorbeeld al jaren bezig is het net in Duitsland aan te passen.

Maar ook in Drenthe waren er situaties waarbij bleek dat het net niet in alle gevallen voldoende capaciteit heeft om bijvoorbeeld voor projecten 'Zon voor asbest' de geproduceerde stroom van zonnepanelen op het net te kunnen zetten.

Onze vragen zijn daarom:

  1. Sinds wanneer is het u bekend dat het plaatsen van zonnepanelen op de schaal van bedrijfsgebouwen, sportaccommodaties en scholen, met zich meebrengt dat deze op het elektriciteitsnet aangesloten dienen te worden maar dat de capaciteit van dat net daartoe niet altijd toereikend zal zijn? Sinds wanneer is het u bekend dat investeerders in zonne-energie projecten kunnen rekenen op forse subsidies (o.a. SDE)?
  2. Is het u bekend welke aanpassingen aan het net noodzakelijk zijn om de verwachte groei van stroomopwekking ondermeer door windparken en zonneparken technisch mogelijk te maken? Zo ja, hoe wordt daar op dit moment aan gewerkt? Welke aanpassingen staan op stapel en wat is de planning? Wie voert hierin de regie? Hoe houdt de provincie hierin de vinger aan de pols?
  3. Als College kiest u ervoor de energietransitie in belangrijke mate vorm te laten vinden door initiatieven van investeerders en grondeigenaren te faciliteren, waaronder zgn. 'cowboys'. Ook de keuze van de locatie van wind- en zonneparken ligt in eerste instantie bij initiatiefnemers, die daarvoor een vergunning aanvragen. U kiest slechts in beperkte mate voor regie vanuit de overheid. Bent u het met ons eens dat door deze aanpak de eventueel noodzakelijke aanpassing van het elektriciteitsnet lastiger inplanbaar wordt?
  4. Bent u het met de SP-fractie eens dat het aanbeveling verdient het plaatsen van zonnepanelen zoveel mogelijk op coöperatieve wijze plaats te laten vinden, ondermeer vanuit sportverenigingen en dat deze initiatieven voorrang dienen te krijgen op commerciële initiatieven?
  5. Bent u het met de SP-fractie eens dat de geconstateerde stagnatie rond het plaatsen van zonnepanelen vanwege gebrek aan capaciteit op het net niet uit de lucht komt vallen maar in belangrijke mate te voorzien was en mede het gevolg is van de gekozen aanpak?
  6. Was de gedeputeerde verrast door de capaciteitsproblemen? Zo ja, is het niet de taak van de gedeputeerde voldoende informatie te verzamelen om een verantwoord beleid te kunnen voeren? Zo nee, waarom is er niet eerder dan 29 januari j.l. aan de bel getrokken om het gebrek aan capaciteit van het net bij het Rijk aan te kaarten?
  7. Bent u het met de SP-fractie eens dat het eerlijke antwoord op de vraag van de PvdA of het Rijksbeleid voor deze stagnering zorgt, niet alleen 'ja' kan zijn maar aangevuld dient te worden met een zienswijze op het tot op heden gevoerde provinciale beleid, waarbij ook de hand in eigen boezem gestoken dient te worden? Dit om het gevoerde provinciale beleid zo mogelijk aan te scherpen.

Namens de SP-fractie Philip Oosterlaak”

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen