search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

SP: "Uitspraak meervoudige kamer rechtbank Noord-Nederland over lelieteelt bij het Natura 200 gebied Holtingerveld"

De fractie van de SP heeft op 24 juni vragen gesteld over de uitspraak van de meervoudige kamer van de rechtbank van Noord-Nederland over lelieteelt bij het Natura 200 gebied Holtingerveld.

"De SP-fractie heeft kennis genomen van bovengenoemde uitspraak over de Lelieteelt bij het Natura 2000-gebied het Holtingerveld. Uit de uitspraak blijkt dat u de cumulatieve effecten van de lelieteelt (gebruik van bestrijdingsmiddelen en aanleg drainage) op het Natura-2000 gebied Holtingerveld beter had moeten onderzoeken.

We hebben daarom de volgende vragen:

  • U heeft in uw verweer in de rechtbank aangegeven dat in het beheerplan van het Holtingerveld is vastgelegd dat projecten die binnen de begrenzing van Natura 2000 gebied liggen of in één van de aangewezen onderzoekszones alleen een voortoets nodig is. Volgens de rechter is dit onvoldoende. Kunt u een overzicht aanleveren van alle Drentse Natura 2000-gebieden waar u in het beheerplan hebt opgenomen dat er alleen een voortoets nodig is?
  • Is er überhaupt een Drents beheerplan waar u , conform artikel 2.7 tweede lid van de Wnb, hebt opgenomen dat het verboden is zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor het Natura 2000-gebied? Zo ja, in welke beheerplannen is dat opgenomen? Zo nee, waarom niet?
  • U heeft in uw verweer aangevoerd dat de betreffende lelieteler niet aan een passende beoordeling hoefde te worden onderworpen of vergunningplichtig zou zijn omdat deze teler al lelies teelde voor de datum van de invoering van de Habitatrichtlijn. Wij schrikken ervan dat u een dergelijk argument opvoert in een rechtbank. De rechter geeft terecht aan dat het aantal hectares lelieteelt van deze teler significant is uitgebreid van 1 hectare naar 100 hectare. Hoeveel telers, ook bij ander Natura-2000 gebieden, heeft u op basis van dit argument niet onderworpen aan een passende beoordeling of vergunningplicht?
  • Hoeveel hectare bollenteelt in Drenthe is niet onderworpen aan een passende beoordeling of vergunningplicht?
  • Wat zijn volgens u de effecten van de uitspraak op de afzonderlijke beheerplannen van de Drentse Natura 2000-gebieden?
  • Wat zijn de effecten van de uitspraak op het Programma Duurzame Bollenteelt?

Namens de SP-fractie
Greetje Dikkers"

 

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen