PvdA: "Dreigende sluiting basisschool in Echten"

Gepubliceerd op: 31 mei 2023 10:05

De fractie van PvdA heeft op 27 mei vragen gesteld over de dreigende sluiting van basisschool in Echten.

"Afgelopen week verscheen het bericht dat de Dienst Uitvoering (DUO) minister Wiersma (ministerie Onderwijs, cultuur en wetenschap) heeft geadviseerd om de subsidie die Stichting Wolderwijs ontvangt voor OBS Het Echtenest in Echten stop te zeten. De dreigende sluiting van de basisschool in Echten komt voort uit het feit dat de leerlingenaantallen voor het derde jaar op rij onder de opheffingsnorm ziten. Volgens prognoses van gemeente De Wolden zullen de leerlingenaantallen de aankomende jaren echter weer licht stijgen, zeker met de (beperkte) geplande nieuwbouw van woningen in Echten zelf en de geplande bouw van de uitbreidingswijk Nijstad-Oost tussen Echten en Hoogeveen.

De PvdA onderschrijft het belang van goede basisvoorzieningen, waaronder kwalitatief goed onderwijs, voor de leefbaarheid, ook in de kleine kernen en vindt het zorgelijk dat bij de toepassing van de opheffingsnorm voornamelijk naar financiële efficiëntie, en veel minder naar de kwalitatieve leefbaarheidsaspecten van scholen in kleine kernen wordt gekeken.
Vandaar dat de PvdA-fractie de volgende vragen heeft aan het college van GS:

  • Bent u op de hoogte van de dreigende sluiting van OBS Het Echtenest in Echten?
  • Hoe kijkt het college van GS aan tegen het besluit van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie om de subsidie aan Wolderwijs voor Het Echtenest stop te zeten, vooral vanuit het licht van basisvoorzieningen in kleine plattelandsgemeenschappen?
  • Hoe kunnen we volgens het college van GS in Drenthe een basisvoorzieningenniveau garanderen en welke middelen staan de provincie daartoe ter beschikking?
  • Is het college van GS bereid om, samen met de gemeente De Wolden en de Stichting Wolderwijs, richting de minister het belang van kwalitatief goed basisonderwijs voor de leefbaarheid in dunbevolkte regio's te bepleiten, en daarbij de conclusies van het rapport 'Elke regio telt'! nogmaals te benadrukken? Zo niet: waarom niet?

Namens de fractie van PvdA

Hendrikus Loof"