Partij voor de Dieren en LijstPormes: "Bermfraude"

Gepubliceerd op: 05 oktober 2023 09:10

De fracties van Partij voor de Dieren en LijstPormes hebben op 3 oktober vragen gesteld over het fenomeen bermfraude.

""Het fenomeen 'bermfraude' is al jaren bekend. Toch blijken boeren nog steeds grootschalig grond die niet van hen is te registeren. Zo kunnen ze er subsidies op aanvragen en er mest uitrijden." Kopte de Groene (Eén berm, drie boeren – De Groene Amsterdammer).
Platform Investico controleerde honderden landbouwpercelen verspreid over heel Nederland en constateerde dat een kwart daarvan onrechtmatig geregistreerd was. Boeren registreren naar schatting tienduizenden hectaren overheidsgrond terwijl de eigenaar zegt hier geen toestemming voor te hebben gegeven, blijkt uit het onderzoek voor De Groene Amsterdammer en Trouw, in samenwerking met De Gelderlander, Tubantia, de Stentor en de onderzoeksredactie van de Brabantse kranten (ED, BD, BN DeStem). Het financiële voordeel voor boeren kan oplopen tot honderden euro's per hectare. Naar aanleiding hiervan hebben LijstPormes en Partij voor de Dieren de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

  • Bent u op de hoogte van het onderzoek van Platform Investico?
  • Volgens Investico heeft zij ook informatie opgevraagd bij de provincie Drenthe. Zou u deze informatie met ons willen delen, inclusief de correspondentie met Investico?
  • Kunt u ons informeren of een vergelijkbare situatie zich ook voordoet in Drenthe? Indien ja, heeft de provincie in kaart gebracht hoeveel grond in eigendom van de provincie Drenthe mogelijk onterecht is aangemerkt als landbouwgrond bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)? Indien nee, overweegt de provincie dan om haar eigen percelen bij de RVO te controleren om mogelijke onterechte claims te identificeren? Zo nee, kunt u toelichten waarom niet?
  • Welke overheidsinstantie is verantwoordelijk voor het toezicht op dit vraagstuk?
  • Bermen spelen een belangrijke rol in het provinciaal beleid voor het verbeteren van de blauwgroene dooradering van het Drentse landschap, met als doel ecologische verbindingszones te versterken (Natuurvisie 2040). Kunt u uitleggen wat de negatieve gevolgen zijn van het onterechte claimen en gebruiken van provinciale en gemeentelijke bermen voor het provinciaal beleid om de biodiversiteit te versterken? Graag toelichting.

Namens de fracties van

Partij voor de Dieren, Renate Zuiker
LijstPormes, Sam Pormes"