Partij voor de Dieren: "Yoghurtfabriek Fage"

Gepubliceerd op: 09 mei 2023 14:05

De fractie van Partij voor de Dieren heeft op 8 mei vragen gesteld over yoghurtfabriek Fage.

"De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich in toenemende mate zorgen over de geplande yoghurtfabriek Fage in Hoogeveen. Uit de vergunningaanvraag blijkt dat dit bedrijf maar liefst 3% van het Drentse drinkwater gaat gebruiken. Begin april kwam het RIVM2 het de waarschuwing dat we rond 2030 structurele tekorten aan drinkwater zullen hebben als we nu geen maatregelen treffen. Ook WMD Drinkwater voorziet ook problemen voor de toekomst. ´Als drinkwaterbedrijf van Drenthe hebben we vooralsnog voldoende water. Maar ook wij lopen na 2030 tegen grenzen aan´


De Partij voor de Dieren heeft over de komst van Fage de volgende vragen aan het college.

  • Klopt het dat Fage met 2,5 miljoen liter per dag ongeveer 3% van het Drentse drinkwater nodig heeft? Zo nee, welk percentage is het dan? Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het benodigde aandeel van het drinkwater onevenredig veel is voor één bedrijf? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u op de hoogte van de berekeningen (en aannames) van de WMD dat deze hoeveelheid drinkwater voor Fage in de toekomst gegarandeerd kan worden? Zo ja, kunt u ons deze berekeningen toesturen?
  • Bent u op de hoogte van de leveringsvoorwaarden die WMD met Fage heeft afgesproken? Zo ja, kunt u ons deze voorwaarden toesturen?
  • Het RIVM adviseert dat de overheid regie moet nemen om alle (tegengestelde) belangen af te wegen bij de verdeling van schaars drinkwater. Bent u dat met het RIVM eens? Graag toelichting. Zo ja, welke overheidslaag zou in uw ogen deze regie op zich moeten nemen? Graag toelichting.
  • In hoeverre krijgt Fage voorrang (op andere afnemers en inwoners) met de afname van drinkwater als er tekort aan drinkwater dreigt in dat deel van Drenthe? Graag toelichting. Wat is over de rangschikking voor water-afnemers geregeld bij schaarste? Kunt u ons deze informatie toesturen?
  • Wat vindt het college van de aanschaf van stikstofrechten ten behoeve van de fabriek door de gemeente Hoogeveen? Is dat een gemeentelijke taak? Graag toelichting. Had deze stikstofruimte niet naar de PAS melders of woningbouw moeten gaan? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college op de hoogte van de wens van de regering om minder dierlijke eiwitten te consumeren in Nederland (in verband met de klimaateffecten van de productie van onder andere zuivel) In hoeverre is het dan logisch om een zuivelfabriek een grote som subsidie te geven? Graag toelichting.
  • Heeft het college er zicht op in hoeverre de yoghurtfabriek afhankelijk wordt van arbeidsmigranten om in de fabriek te werken? Is er in Drenthe voldoende adequate huisvesting voor deze arbeidsmigranten? Zo ja, waar baseert het college dat op?  Wie draagt de kosten voor het creëren van deze huisvesting?
  • Vindt het college, met de kennis van nu, de investering in het bedrijf Fage een goedebesteding van maatschappelijk geld? Zo ja, waarom?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren

Renate Zuiker