Partij voor de Dieren: "Doden van exoten"

Gepubliceerd op: 16 januari 2024 15:01

Op 16 januari heeft de fractie van Partij voor de Dieren vragen gesteld over het doden van exoten.

"Op 20 december 2023 heeft het college een opdracht verleend aan jagers om zogenaamde exoten (wasbeer, muskusrat, wasbeerhond, muntjak, rosse stekelstaart, heilige ibis, nijlgans en verwilderde/hybride boerengans) te doden.
De Partij voor de Dieren Drenthe heeft hierover de volgende vragen aan het college.

  • De provincie Drenthe heeft vastgelegd dat exoten pas gedood mogen worden indien deze niet  opgevangen kunnen worden. In de opdracht stelt GS echter dat ´het opvangen van exoten wordt niet meer als uitvoerbaar geacht in verband met de geringe capaciteit van de opvanglocaties en de hoge levensverwachting van exoten in gevangenschap´  Waar baseert GS deze uitspraak op? Geldt dat voor alle diersoorten uit de opdracht? Is de situatie van de opvangcentra veranderd sinds het vaststellen van het Uitvoeringsplan Flora en Fauna? Zo nee, waarom wijkt GS dan toch af van het eigen beleid? 
  • Welke alternatievenafweging heeft GS doorlopen om te komen tot het besluit?
  • Welke preventieve maatregelen zijn mogelijk ten aanzien van de vestiging en uitbreiding van exoten, waarbij geen afschot hoeft plaats te vinden?
  • Er wordt geschoten in het broedseizoen en voortplantingsseizoen van (beschermde) diersoorten anders dan exoten. Hoe worden overtredingen met betrekking tot natuurwetgeving voorkomen? Welke voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om effecten op andere soorten te voorkomen? Hoe wordt dit geregistreerd? Hoe vaak wordt deze aanpak geëvalueerd?
  • Hoe stelt een jager vast dat de gans die hij afschiet daadwerkelijk een verwilderde of hybride boerengans is? Hoe groot acht GS het risico dat de jager zich vergist?
  • Is GS het met de Partij voor de Dieren eens dat het veel beter zou zijn om te kijken naar preventieve maatregelen om vestiging en uitbreiding van exoten in onze provincie te voorkómen (zoals het verbinden van de natuur, het herstellen van het natuurlijk evenwicht en daarmee dus ook het creëren van natuurlijke vijanden van deze exoten) in plaats van deze dieren te bestrijden?
  • Is GS het met ons eens dat met de komst van de wolf er een herijking van de jacht cq beheer dient plaats te vinden? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van Partij voor de Dieren,
Renate Zuiker"