CDA: "Boeren ondervinden overlast van Jacobskruid"

Gepubliceerd op: 04 oktober 2023 11:10

De fractie van het CDA heeft op 1 oktober vragen gesteld over overlast bij boeren van Jacobskruid.

"In het artikel in het Dagblad van het Noorden geven boeren aan dat de bermen langs de snelweg en provinciale N-wegen te laat gemaaid worden. Ook wordt aangegeven dat boeren een verzoek kunnen doen bij de provincie om te maaien wanneer hun perceel grenst aan de N-weg maar dat die verzoeken aan allerlei voorwaarden moeten voldoen.
Het CDA heeft al diverse malen verzocht om een beter beleid rondom het beheren en maaien bij Jacobskruiskruid. In 2021 hebben we hier middels een motie nog aandacht voor gevraagd. Helaas is er tot nu toe onvoldoende gehoor gegeven aan het verzoek om een meer actief beheer van Jacobskruiskruid door de Provincie Drenthe in de nabijheid van agrarische percelen. Wij vinden dat echt een gemiste kans! Boeren geven bij het CDA ook aan dat de door de provincie gestelde voorwaarden aan het maaien heel specifiek en erg beperkend zijn waardoor een verzoek kan worden afgewezen. Daarnaast wijst de betrokken boer in het artikel erop dat het bermbeheer (in september/oktober maaien naast agrarische percelen) ertoe leidt dat het Jacobskruiskruid zich al kan uitzaaien voor er gemaaid is. De vragen hierover van het CDA zijn:

  • Hoe vaak is er een maaiverzoek ingediend door agrariërs?
  • Hoe vaak is dit verzoek afgewezen omdat het verzoek niet voldeed aan de voorwaarden van de provincie?
  • Bent u ervan op de hoogte dat de voorwaarden van de provincie als te strikt worden ervaren?
  • Bent u bereidt om met agrariërs als "goede buur" het gesprek aan te gaan om te kijken naar de afspraken over het maaibeleid?
  • Heeft u een convenant Jacobskruiskruid overwogen zoals de provincie Groningen al is afgesloten in 2005 en waaraan naast de provincie ook alle Groningse gemeenten en belanghebbenden zich hebben geconformeerd vanwege het gevaar dat Jacobskruiskruid kan opleveren voor de diergezondheid? Zo nee waarom niet? Zo ja, wanneer kunnen we dit convenant tegemoet zien?
  • Is het mogelijk om het bermbeheer naast agrarische bedrijven eerder uit te voeren om het uitzaaien na de tweede bloei te beperken? Zo ja, wilt u dit beleid ook gaan wijzigen.

Namens de fractie van het CDA,

Sonja Hilgenga-van Dam"