search

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken

/afbeelding/header_pvda_301608

Rondvraag FvD: "ontwatering"

De fractie van het Forum voor Democratie (FvD) heeft een rondvraag ingediend over de te sterke ontwatering als gevolg van het besluit van Provinciale Staten. Het FvD stelt hierover in de vergadering op 3 juli het college van Gedeputeerde Staten een aantal vragen.

"Bewoners van Wezup, Meppen, Aalden, Zweeloo en Benneveld hebben bij de Provincie alarm geslagen over de situatie in het gebied van de Geeserstroom. Als gevolg van droogte viel de de Mepper hooilanden volledig droog.Dit gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met Waterschap Vechtstromen.

In het najaar foerageren hier tienduizenden trekvogels. Die moesten nu een ander gebied zoeken. Op last van Gedeputeerde Staten wordt het gebied sinds 2016 extra ontwaterd. Dit na klachten van ondernemers in de regio over wateroverlast. Deze maatregelen zijn echter doorgeslagen naar de andere kant van het spectrum. Staatsbosbeheer en Waterschap zijn hier overigens ook niet blij mee, maar moesten zich neerleggen bij het besluit van de Provincie.

Het gebied van de Geeserstroom wordt sinds 2005 stapsgewijs ontwikkeld tot een beeklandschap waar de natuur haar gang kan gaan. Intussen is een bijzonder natuurgebied ontstaan met voor Nederland zeldzame kenmerken van een beekmoeras. In de natte delen van het gebied heeft zich een vogelpopulatie en vegetatie ontwikkeld die uniek is. Daar groeien schaarse planten als waterviolier, beekpunge, snavelzegge en broeden kwetsbare moerasvogels als roerdomp, porseleinhoen en waterral. Die vogels staan allen op de rode lijst van bedreigde soorten. Deze bijzondere vogelstand maakt intussen maar liefst 15 procent ui van de in het hele land aanwezige broedparen van deze soorten. Daar kan Drenthe trots op zijn!

Helaas gaat het sinds het besluit van Gedeputeerde Staten uit 2016 echter steeds slechter met de flora en fauna in het gebied. Eigenaar en beheerder Staatsbosbeheer ziet zich gedwongen de Geeserstroom in dit gebied tweejaarlijks op te schonen. Het gevolg is ontwatering en verdroging door snellere afvoer. Door de verdroging wordt de ontwikkeling van het beekmoeras in de kwetsbare delen van het gebied verstoord.

Omwonende liefhebbers van het gebied hebben een werkgroep in het leven geroepen, Vrienden van de Geeserstroom. Deze groep heeft de Provincie in een zogeheten Zienswijze opgeroepen om het besluit van 2016 terug te draaien en te kiezen voor doorontwikkeling van het gebied tot elzenbroekbos (beekmoeras).

De vragen van de FvD fractie zijn volgende:

  • Heeft het College kennis genomen van de Zienswijze van de Werkgroep Vrienden van de Geeserstroom met betrekking tot het Natuurbeheerplan 2020 en het Ontwerp Ambitieplan 2020.
  • Is het College van mening  dat, indien de unieke flora en fauna en biodiversiteit in  het gebied, (met o.a. rode-lijst-soorten als roerdomp, waterral, porseleinhoen)  thans bedreigd wordt door de te sterke ontwatering als gevolg van het besluit van Provinciale Staten, het college het Ontwerp-Natuurbeheerplan en de Ambitiekaart 2020 alsnog tegen het licht zou moeten houden?
  • Is het College bereid de beheerders van het gebied (Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen) opdracht te geven nog deze zomer in ieder geval te voorkomen dat de Mepper Hooilanden evenals in de zomer van 2018 nagenoeg droog komen te staan?
  • Is het college bereid, nu de ontwatering van het gebied te ver is doorgeslagen naar de andere kant, te zoeken naar een middenweg, waarbij zowel de biodiversiteit als het welzijn van omwonenden en ondernemers in het gebied  in ogenschouw worden genomen?"

Bekijk het antwoord op deze rondvraag van de gedeputeerde.

Zoek document

Zoeken binnen deze website

Snelzoeken
Provinciale Staten logo
Inloggen