PVV: "kappen bossen"

Gepubliceerd op: 08 maart 2021 08:03

De fractie van de PVV heeft op 8 maart vragen gesteld over het kappen van bossen.

"In februari 2020 heeft minister Schouten van LNV de ambities en doelen voor de landelijke Bossenstrategie aangekondigd, zie de kamerbrief van 3 februari 2020. Deze strategie zal in samenwerking met de provincies en gemeenten dienen te gaan leiden tot 10% meer bossen in 2030 en ruimhartige compensatie van de bossen die in de voorafgaande periode van 2017 – 2020 in het kader van ´natuurherstel´ zijn gekapt. Voorts is aangegeven dat bij regulier bosbeheer niet meer dan 0,5 ha aaneengesloten bos gekapt zal gaan worden. Ons bereiken berichten dat in Drenthe toch aanzienlijke percelen bos gekapt blijven worden, dat is voor ons aanleiding om over deze gang van zaken vragen te stellen.

Er is een kapmelding verplicht bij de Provincie wanneer houtopstanden en bomen gekapt worden, de provincie toets deze meldingen en kan een kapverbod opleggen. De fractie van de PVV heeft een aantal vragen hierover:

 • Geldt de meldingsplicht en de provinciale toets ook voor de grote terreinbeheerdersals Staatsbosbeheer en Drents-landschap? Zo Nee zijn er meer categorieënbeheerders/ eigenaren waarvoor deze meldingsplicht en provinciale toetsing nietgeldt?
 • Hoeveel bos is er vanaf 2017 totaal gekapt resp. goedgekeurd om te kappen inDrenthe en wat zijn van de 20 grootste percelen bos de grootte, naam van de locatieen wanneer zijn deze of worden deze gekapt en wat was de reden van deze kap?Indien bekend: wat gebeurt er met het gekapte hout? In hoeverre wordt dezegebruikt voor biomassa-energie-opwekking/verbranding?
 • Hoeveel percelen bos groter dan 0,5 ha. deel uitmakend van een groter bestaandbosbestand zijn er gekapt en wat was de reden van deze kap alsmede wat is er methet gekapte hout gedaan? In hoeverre wordt deze gebruikt voor biomassa-energieopwekking/verbranding?
 • Welke veranderingen in de beoordeling van de aanvragen tot kappen van houtopstanden en bomen heeft de provincie inmiddels aangebracht n.a.l.v. de landelijke bossenstrategie? Heeft dit geleid tot meer afwijzingen van aanvragen, zo ja kunt u ons een indicatie geven van deze toename?

Het voorjaar is in aantocht en de bossen moeten blijkbaar weer opgefrist worden en de houtwallen gekapt of uitgedund. Al dit werk wordt weer met veel energie en enthousiasme aangepakt. Vandaar nog enkele vragen:

 • Leidt het revitaliseren van de bossen, een vorm van intensief tuinieren, er niet toe, dat de bossen onherkenbaar van karakter veranderen?
 • Leidt het intensief beheren van bossen niet eerder tot het op gekunstelde wijze vergroten van de biodiversiteit in plaats van tot natuurlijke bossen?
 • De esthetische maatregelen om het bos te verbeteren, zullen die niet leiden tot een maakbaar bos in plaats van het gewenste natuurlijke bos, een zelfregulerend bos?
 • Zouden percelen, die gekapt gaan worden beter niet groter mogen zijn dan 0,1 ha?
 • Alle hectaren bos, die sinds 2013 zijn gekapt moeten in omvang weer worden aangeplant. In hoeverre is dit gebeurt resp. is dit gepland?
 • Houtwallen zijn zeer zicht bepalend voor het landschap en zouden niet meer mogen worden gekapt en waar mogelijk hersteld. Is dit Drents-provinciaal beleid? In hoeverre is dit gebeurt resp. is dit gepland?
 • Leidt al het knutselen aan de natuur niet tot nog meer tekentafel-bos, dat aangelegd moet worden en veel onderhoud zal blijven vergen?

Fractie van de PVV in Drenthe

Bert Vorenkamp